Enova lyser ut investeringsstøtte til vindkraft

I dag lanseres et nytt vindkraftprogram. - Det nye programmet er viktig for å nå målet om 3 TWh vindkraft innen utgangen av 2010, sier adm. dir. (kst) Fridtjof Unander i Enova.

Enova har siden 2001 støttet 10 vindparker med kontraktsfestet årlig produksjon på 1,4 TWh. For å nå målet må ytterligere 1,6 TWh bygges ut.

Gjennom det nye programmet vil Enova støtte de mest kostnadseffektive prosjektene, inntil målet er nådd. Investeringsstøtten skal være tilstrekkelig til at nye vindkraftparker bygges.

- Med denne utlysningen avblåser vi vindkraftpausen, nå vil nye vindkraftprosjekter bli bygget. Enova har en avgjørende rolle når vi nå skal nå målet om 3TWh vindkraft innen utgangen av 2010. Investeringsstøtten som i dag presenteres er ny og forbedret og jeg er sikker på at dette målet blir nådd, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Aktører med rettskraftig konsesjon og tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet kan søke. Søknadsfristen er 15. september 2008.

Program for Investeringsstøtte vind 2008; se www.enova.no/naring


Trondheim 21. april 2008

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass