Enova-millioner for å gjøre Jevnaker grønn

Jevnaker kommune skal kvitte seg med oljefyring i kommunale bygg. Nå har de fått nær 1,9 millioner kroner fra enova for å erstatte olja med fornybar energi fra varmepumper.

Totalt er det opp mot 29 000 kvadratmeter kommunal bygningsmasse som skal få varme fra fornybar energi. Blant byggene som kaster ut olja til fordel for varmepumpeenergi er Jevnaker Omsorg og Rehabilitering, Jevnaker skole og Bergebakken skole. Jevnaker kommune deltar i prosjektet Grønne Energikommuner og prosjektet er forankret i kommunens energi- og klimaplan. Omleggingen vil spare miljøet for om lag 560 tonn CO2 i året. - Dette er et meget godt eksempel på potensialet for norske kommuner til å tenke fremtidsrettet og fornybart. Jevnaker kommune har gjort dette på en forbilledlig måte, gjennom å vedta og iverksette en ambisiøs energi- og klimaplan. Norske kommuner er storforbrukere av fyringsolje og det er et betydelig miljøpotensial for å konvertere fra oljekjeler til fornybare energikilder. Enova ønsker søknader på flere prosjekter av denne typen, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Så langt i år har Enova gitt 476 millioner kroner i støtte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale energisentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 54.000 norske gjennomsnittsboliger. Enova, Trondheim 12.november 09

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass