ENOVA–STØTTE TIL BIOENERGI I AREMARK

Norsk Bioenergi har fått tilsagn om drøyt 1,2 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av en ny energisentral som skal gi varme basert på bioenergi til kommunale bygg i Aremark.

En bygningsmasse på 11.000 kvadratmeter skal få bio-varme, og det er beregnet et energibehov på cirka 1,5 GWh per år, hvorav varmeleveransen fra biokjel (flis) planlegges til cirka 1,23 GWh. Det er etablert vannbåren varme i byggene. Oppvarming av rådhuset inngår ikke i prosjektet på grunn av avstanden til den nye energisentralen. Aremark kommune har inngått avtale med Norsk Bioenergi AS som varmeleverandør. Det er estimert prøvedrift av anlegget fra 1. november 2009 og ordinær drift fra årsskiftet 2009-2010. For ytterligere opplysninger: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen – telefon 916 85896.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass