ENOVA STØTTER BIOVARME PÅ FOKSERØD

Enova gir 1. 8 millioner kroner i støtte til utbygging av en varmesentral som skal forsyne industri og næringsbyggene på Fokserød Nord i Sandefjord kommune.

Fokserød Nord er et nyetablert industri og næringsområde i Sandefjord og pr. i dag er det fem etablerte virksomheter som i løpet av fyringssesongen 2009- 2010 vil ha et varmebehov på til sammen 1.85 GWh. Varme og effektbehovet er tenkt dekket med en varmesentral bestående av en 700 kW flisfyrt biokjel, samt en 1000 kW oljekjele som reserve. Sandefjord kommune inviterte flere aktører til å levere tilbud på leveransen og Eiker BioEnergi på Hokksund ble tildelt kontrakten. Prosjektet har en totalramme på drøyt åtte millioner kroner. Etter planen skal den nye varmesentralen være i drift fra 1. november i år. Enova mottar stadig flere søknader fra aktører som vil bytte ut gamle oljekjeler, eller etablere nye varmesentraler, med fornybare energikilder. - Konvertering til fornybar energi er et viktig satsingsområde og finansieringsprogram for Enova. Det er fortsatt midler igjen over dette og andre programmer, og vi ønsker flere søknader, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. For ytterligere informasjon: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, telefon 916 85896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass