Enova støtter maritimt kompetansesenter i Ålesund

Enova gir 1,2 millioner kroner i støtte til energieffektive løsninger og konvertering til fornybar energi ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Den største virksomheten i det nye senteret vil være Rolls Royce Marine, som har valgt å legge sitt europeisk trenings- og opplæringssenter for kunder og ansatte til NMK.

Senteret samarbeider også med Høgskolen og Fagskolen i Ålesund, NCE Maritime, Kunnskapsparken og det maritime miljøet på Sunnmøre. Opprettelsen av et maritimt energi- og miljøsenter er en viktig del av visjonen til NMK, og signaleffekten av å etablere et energieffektivt og miljøvennlig bygg er derfor viktig. - Prosjektet ble byggemeldt april 2009 og kunne derfor ha blitt bygget innenfor TEK 97, men vi ønsket å løfte prosjektet ytterligere. Nå blir bygget bedre enn TEK 07, forteller daglig leder Kaj B. Westre i NMK Eiendom AS. Det årlige spesifikke energibehovet vil bli ca 115 kWh/ m² for oppvarmet areal og 12 kWh/ m² for garasjeanlegget. Det ambisiøse energiresultatet skal nås gjennom en detaljert prosjektering av bygningskropp og tekniske anlegg. Alle tekniske installasjoner vil bli vurdert opp mot det mest effektive innen lys, ventilasjon og oppvarming. Noen av de aktuelle tiltakene oppvarmingssiden er ekstra isolering av tak/vegger/vindu, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegget, gjenbruk av kondensatorvarme i kjøle/fryseanlegg og bruk av vannbåren varme tilknyttet fjernvarme. Andre aktuelle tiltak er blant annet bruk av energieffektive lysarmaturer og LED belysning, SD-anlegg for effektiv drifting av tekniske anlegg og solskjerming. Enøk-senteret, som har vært en sentral samarbeidspart i dette prosjektet, skal ha rollen som ”Energiombud” i arbeidet fremover for å sikre at NMK-bygget blir så miljøvennlig og energieffektivt som ønsket.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass