ENOVA STØTTER NY VARMESENTRAL PÅ OPPAKER

Rovent Bygg- Agentur AS i Oppaker i Nes vil legge om fra elektrisk oppvarming til flisfyrt varmesentral og får 550.000 kroner i støtte fra Enova.

Trevarehandelen varmer i dag opp kontorer, lager og produksjonshallen basert på elektrisk oppvarming. Nå legges det om til vannbåren varme og i den forbindelse skal det etableres et flisfyringsanlegg. For ytterligere opplysninger: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, telefon 916 85896.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass