ENOVA VIL GI EIERE AV ELDRE BYGG BEDRE RÅD

Enova, Riksantikvaren og Sintef Byggforsk vil gå sammen om å gi eiere av eldre bygninger bedre informasjon om hvordan eierne kan oppnå energibesparelse i eldre bygninger uten å ødelegge boligenes fasader.

Riksantikvarens oppgave er å forvalte Kulturminneloven, hvis formålsparagraf blant annet legger vekt på kulturminnevern som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Enova har som målsetning å bidra til en miljøvennlig energibruk og energiomlegging i Norge, og oppfordrer boligeiere til å skifte til lavenergivinduer for å redusere energibruken. Siden Riksantikvaren har kunnskap om bygningsbevaring og eldre byggeteknologi, mens Enova arbeider med energibruk og moderne byggeteknologi, vil Enova og Riksantikvaren nå samarbeide for å finne gode løsninger for energisparing i eldre bygninger, og å spre informasjon om dette. På bakgrunn av dette vurderer de å gi Sintef Byggforsk i oppdrag å dokumentere varmetap gjennom eldre vinduer og effekten av skånsomme metoder for å forbedre dem. Et slikt prosjekt kan også omfatte andre tekniske løsninger som er energiforbedrende tiltak i eldre bygninger. Enova har gående en landsomfattende kampanje hvor eiere av boliger bygget på 1960, 1970 og 1980- tallet stimuleres til både å etterisolere og skifte ut eldre vinduer. -Vi registrerer at Riksantikvaren er opptatt av å beholde fasadeuttrykkene i eldre bygg, mens Enova har fokus på energieffektiviserende tiltak. Siden mer enn en tredel av alle norske boliger er bygget før 1960, ønsker Enova også å kunne gi gode råd om hvordan man best mulig kan spare energi i eldre bygninger, uten at det går på bekostning av kulturminneverdier. Analyser og studier foretatt av Sintef Byggforsk vil kunne gi oss nødvendig dokumentasjon og løsninger til energieffektiviserende forbedringer for vinduer i eldre bygg, det sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova. Seksjonssjef Harald Ibenholt ved Konserveringsseksjonen ved Riksantikvarens kontor har hovedfokus på bygninger som er reist før 1960, men er også opptatt av nyere bygninger. -Riksantikvaren forstår at Enovas mandat er å bidra til miljøvennlig energibruk, men mener at ensidig fokus på vindusutskifting er uheldig. Riksantikvaren mener at eldre vinduer lett kan oppgraderes til en akseptabel isolasjonsverdi, og sett i sammenheng med svært lang levetid og liten miljøpåvirkning ved produksjon er dette utvilsomt et miljøvennlig alternativ. I stedet for å ha motstående interesser når det gjelder vern og energieffektivisering, vurderer vi nå å igangsette et prosjekt sammen med Enova, som kan gi eiere av eldre bygg et alternativ til utskifting av vinduer, sier Harald Ibenholt hos Riksantikvaren. Forsker Heidi Arnesen i avdelingen for Byggematerialer og konstruksjoner ved Sintef Byggforsk skal utarbeide forslag til prosjektet. - Hensikten er å se om vi kan finne gode nok varmetekniske løsninger som gjør at eiere av eldre bygg av spesiell karakter kan foreta energiforbedrende tiltak på de opprinnelige vinduene, i stedet for utskifting, sier forsker Heidi Arnesen ved Sintef Byggforsk.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass