Enovastøtte gjør Høgskolen i Vestfold fornybar

Enova har gitt nær 1,3 millioner kroner i støtte for å gjøre Høgskolen i Vestfold selvforsynt med fornybar varme fra varmepumper.

Det er utbyggeren Statsbygg som har fått tilsagn om millionstøtten. I forbindelse med utvidelsen av høgskolen, ønsker Statsbygg å forsyne både den nye og den gamle delen av HVE med varme basert på energi fra grunnvarme gjennom varmepumper. Totalt er det 35 000 kvadratmeter som nå skal varmes opp på en miljøvennlig måte. Totalt vil det bli levert ca 1,3 millioner kWh fornybar energi til bygget noe som sparer miljøet for vel 390 tonn CO2 i året dersom alternativet var fyringsolje. Per i dag er 4000 studenter og 400 ansatte tilknyttet Høgskolen i Vestfold. - Utdanningsinstitusjoner er fremtidsrettede virksomheter. Det er derfor naturlig å velge miljøvennlige og fornybare oppvarmingskilder. Fortsatt er det slik at mange skoler, høgskoler og universitet i Norge fyres med olje og strøm. Desto viktigere er det med prosjekter som kan vise vei for andre, slik som Statsbygg sitt arbeid med Høgskolen i Vestfold. Vi vil gjerne ha flere søknader på prosjekter av denne typen, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova. Så langt i år har Enova gitt 476 millioner kroner i støtte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale energisentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 54.000 norske gjennomsnittsboliger. Enova, Trondheim 12.november 09

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass