Første Enova-støttede biogass-anlegg åpnes denne uka

Denne uka åpner det nye, Enova-støttede biogassanlegget på Lindum ved Drammen. I anlegget forvandles kloakkslam til gass, som så omformes til varme og elektrisitet. 

Lindum AS er allerede i gang med produksjon av biogass på Lindum. I biogassanlegget behandles blant annet kloakkslam fra åtte kommuner i Drammens-området. Resultatet er gass som vil bli benyttet til varme- og elproduksjon

Reduksjon av klimagassutslipp

Enova har i snart 4 år gjennomført en tematisk satsing for å få økt produksjonen av biogass i Norge. Byggingen av Lindums biogassanlegg er støttet med åtte millioner kroner.

- Det ligger et spennende uforløst potensial i biogass. Biogass har tilsvarende bruksområder som naturgass, og vil gi reduksjon av de samlede utslippene av klimagasser. Anlegget på Lindum er det første industrielle biogassanlegget Enova har støttet som skal settes i drift, sier Helle H. Grønli, områdeleder for fornybar varme i Enova.  

Effektivt virkemiddel

Grønli forteller at biogassen som produseres er forventet å gi 15,5 GWh per år. Dette tilsvarer et årlig strømforbruk i nærmere 1000 boliger. Lindum AS skal benytte biogassen til produksjon av varme og elektrisitet, og etter hvert også til drivstoff for kjøretøyer.

Lindum AS har inngått avtale med kommunene om mottak av kloakkslam. I denne avtalen ligger en forutsetning om at slammet skal benyttes til produksjon av biogass.

Ifølge Enova er biogass en renset metangass som dannes når organisk materiale råtner. Metan er en 25 ganger kraftigere klimagass enn CO2, og konvertering til biogass regnes som et svært effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp.

For mer informasjon, kontakt:

Områdeleder for fornybar varme i Enova, Helle Grønli. Mobil: 474 14 407, e-post: helle.gronli@enova.no

Adm.dir. Pål Smits, Lindum. Mobil 907 80 970, e-post: pal.smits@lindum.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia