Fortsatt gode resultater for Enova

Enova ga i 2009 tilsagn om støtte til prosjekter som samlet vil gi 3,03 TWh spart og produsert fornybar energi. Så langt har selskapet støttet energiprosjekter tilsvarende 13,8 TWh fram til og med 2009. Stor aktivitet innenfor energieffektivisering i industrien og miljøvennlig varme har spesielt bidratt positivt.

- Vi er spesielt tilfreds med at samarbeidet med dyktige aktører innen industri og varme har gitt gode resultater i 2009. Vi ga betydelig støtte til videreutviklingen av norsk vindkraft og fikk en viktig rolle i regjeringens tiltakspakke for arbeid, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Selskapet bidrar med støtte opp mot 50 % av investeringer i framtidsrettede energiløsninger. Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele året: • Enova har nå kontraktfestet støtte til 5 TWh innenfor fjernvarme, varme i bygg og konvertering i industrien. Målet om 4 TWh ble passert i løpet av året. Totalt er det i perioden 2001 – 2009 gitt rundt 2,6 milliarder kr i tilsagn til varmeprosjekter, noe som på sikt vil utløse 13,2 milliarder i investeringer i markedet. Mange prosjekt vil ferdigstilles de neste to årene, og etterspørselen etter bioenergi, og spesielt pellets, vil øke betraktelig. • Enova ga mer enn 1 milliard kroner i samlet støtte til industrien i 2009, på basis av et kontraktsfestet energiresultat på 1,25 TWh. • Enova gjennomførte i 2009 tidenes største tildeling til fornybar energi i Norge på 1,1 milliarder kroner fordelt på 4 vindkraftprosjekter. • Responsen på regjeringens tiltakspakkemidler gjennom Enova var svært stor, ikke minst innenfor kommunesektoren Flere av Enovas programmer blir nå videreutviklet. I dette utviklingsarbeidet har foretaket et sterkt fokus på fire strategiområder: Bygg for fremtiden, energieffektivitet som konkurransefortrinn, realisere et betydelig potensial for fornybar kraft, samt konkurransedyktig fornybar varme. - Vi er tilfreds med resultatet for 2009, men har mye viktig arbeid foran oss og bretter opp ermene for nye utfordringer, sier Nils Kristian Nakstad. Enova kontraktsfestet i 2009 avtaler for framtidsrettede energiprosjekter på til sammen 3,34 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker