Grønn fyring av bibelskolen

Enova har gitt 167 500 kroner i støtte til etablering av et flis- og vedkjelanlegg på Fossnes Bibelskole i Stokke kommune.

Fossnes Bibelskole søkte Enova om støtte via program for lokale energisentraler. Dette programmet er utarbeidet for å bistå aktører som ønsker konvertering til eller etablering av ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. Flis- og vedkjelene er dimensjonert for å dekke hele oppvarmingsbehovet ved Fossnes Bibelskole. - Etableringen av anlegget på Fossnes Bibelskole er ett av mange eksempler på interessen for å erstatte strøm og olje med blant annet biobrensel. Summen av disse prosjektene rundt om i landet gir utslag på Norges klimaforpliktelser, sier Trond Bratsberg, rådgiver i Enova SF. Fossnes Bibelskole består samlet av 2 770 kvadratmeter, hvor skolen med en utvidelse utgjør 2400 kvm, samt en vaktmesterbolig på 250 kvm.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass