Grønn SPA på Norefjell

Enova har gitt 1,1 millioner kroner i støtte til installering av pelletskjele på et nytt SPA hotell med tilhørende leilighetskompleks på Norefjell.

I 2006 støttet Enova arbeidet med å utvikle en varmeplan for Krødsherad kommune, hvor det ble vedtatt at man i størst mulig grad skal benytte alternativ energiforsyning under videre utbygging av Norefjell. Tilsagnet fra Enova går til Miljøvarme VSEB AS som skal levere varme til Estatia Resort Norefjell AS, som står ansvarlig for byggingen av et SPA hotell med leiligheter med et samlet areal på 25 000 kvadratmeter. - Anlegget på Norefjell er et godt eksempel på hvordan utbyggere kombinerer lokal verdiskapning med fremtidsrettet miljøvennlig energibruk, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Miljøvarme VSEB AS skal etablere en pelletskjel og to gasskjeler som primært skal fyres med råstoff fra Hallingdal Trepellets på Klevi industriområde i Ål kommune. Anlegget er dimensjonert for årlig å levere noe mer en estimert varmebehov på ca 2,5 GWh fra varmesentralen. Miljøvarme VSEB AS søkte Enova om støtte via program for lokale energisentraler. Dette programmet er utarbeidet for å gi tilsagn til aktører som ønsker konvertering til eller etablering av ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. Fakta: - Miljøvarme AS eies av Viken Skog BA (50%) og Energiselskapet Buskerud AS (50%). - Viken Skog BA er et skogeierandelslag for 13 000 skogeiere i Buskerud, Vestfold og Siljan i Telemark, Akershus, Oslo, Østfold og Oppland. - Energiselskapet Buskerud AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar (50%) og Drammen kommune (50%)

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass