Grønn varme for eldre og skoleelever i Namsos

Enova har gitt 800.000 kroner i støtte til å erstatte olje og strøm med miljøvennlig flisfyring ved Klinga bo - og servicesenter samt Bangsund skole i Namsos.

Prosjektet som Enova nå gir støtte til, tar sikte på å etablere en frittstående varmesentral på tomten til Klinga bo - og servicesenter. Varmesentralen skal varme opp vann for levering av romoppvarming og tappevann til servicesenteret og til Bangsund skole. Begge byggene eies av Namsos kommune. Klinga bo - og servicesenter har 24 plasser og ca 40 ansatte, mens Bangsund skole har til sammen ca 250 elever og ansatte. Byggene har frem til nå hatt hvert sitt fyrrom med oljekjel og elektrokjel. Nå får både de eldre og elevene grønn varme fra bioenergi i stedet for varme produsert av strøm og olje. MN - Vekst AS som skal bygge og levere varmen vil i hovedsak bruke egenprodusert flis. Anlegget er dimensjonert for en bruttoproduksjon på 800.000 kWh. - Det planlagte anlegget i Namsos er et godt eksempel på potensialet for å erstatte elektrisitet og olje som fyring for offentlige bygg i norske kommuner. Samtidig kombineres lokal verdiskaping med fremtidens energibruk, sier energirådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. For mer informasjon kontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, tel. 916 85 896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass