Grønn varme på Ringebufjellet

Med over 900 000 kroner i støtte fra Enova skal Friisvegen Turistsenter Måsåplassen legge om til biobrensel-fyring.

Tømmer fra egen skog skal kuttes til flis og brennes i et moderne fyringsanlegg, som skal levere varmt vann til hele turistsenteret. Familien Bjørge har drevet det tradisjonsrike overnattingsstedet ved Måsåtjernet på Ringebufjellet siden 1968. Anlegget består i dag av en rekke hytter, kafé, kurs-/selskapslokaler, butikk og privathus. Bygningsmassen varmes i dag med en kombinasjon av oljefyring og panelovner. Med støtte fra Enova skal innehaverne bytte ut oljekjelen med nytt flisfyringsanlegg, legge rør til hytter som i dag varmes med panelovner, og erstatte disse med radiatorer. Enova tar rundt 40 prosent av kostnadene. Turistsenteret søkte Enova om støtte via program for konvertering av varmeanlegg i bygg fra elektrisk til vannbåren varme. Gjennom dette programmet gir Enova støtte til byggeiere som ønsker å konvertere fra varmeanlegg basert på direkte elektrisitet til vannbåren varme basert på fornybare energikilder eller fjernvarme.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass