Invitasjon til fagseminar for journalister

Arbeidet med energieffektivisering og ny fornybar energiproduksjon i Norge er gitt en sentral plass i det nasjonale klimaforliket.

Vi står foran store satsinger blant annet innen fornybar varmeproduksjon/bioenergi, utvikling av vindmøller til havs, og implementering av EU’s energidirektiv for bygninger.

Dette direktivet skal gjøres gjeldene for boligeiere fra 1.1.09.

Enova ønsker å tilby pressen et møte med fagekspertisen, både for å informere om planene fremover, og ikke minst styrke redaksjonenes kompetanse på disse områdene.


Årets fagseminar for journalister holdes

Torsdag 28.2 fra kl. 9.00 – 14.00 i

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo. (Amalie Skram)

Se vedlagte program.

Enova dekker kostnadene til seminaret.

Påmelding snarest og innen 25.2 til bard.bjerkaker@enova.no

Begrenset antall plasser.


Med vennlig hilsen

Bård Bjerkaker
Kommunikasjonsansvarlig Enova

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker