Kjøpesentra sparer millioner med energieffektive bygg

Enova gir 6,9 millioner kroner i støtte til omfattende enøk-tiltak i Sektor EiendomsUtvikling AS.
- Sektor er en stor aktør med spennende prosjekter, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.
- Sektor har store ambisjoner om å redusere CO2-utslippene i eiendomsporteføljen. Samtidig får leietagerne lavere driftskostnader og et mye bedre arbeidsmiljø, sier teknisk prosjektsjef Alexander Almeland i Sektor.

- Styringssystemet Grønt lederskap i Sektor EiendomsUtvikling AS har fokus på miljø- og samfunnsansvar og et av hovedmålene er å redusere CO2-utslippene og å forbedre arbeidsmiljøet i selskapet. Støtten fra Enova gjør vi strekker oss enda litt lengre, sier Almeland og fortsetter:

- De siste årene har vi merket en stadig større bevissthet og fokus rundt driftskostnader og energibruk hos kundene våre. Energieffektiviseringstiltakene vi nå gjennomfører medfører lavere driftskostnader noe som kommer leietakerne til gode. Dette igjen øker vår konkurranseevne i utleiemarkedet. Ambisiøse enøktiltak gir med andre ord en vinn-vinn-situasjon.

Nå starter arbeidet med å innarbeide rutiner for en helhetlig energiforvaltning og å etablere oppfølgingssystemer. Prosjektet med energireduksjon og –konvertering er et rent energiprosjekt der selskapet skal gjennomføre en lang rekke effektive, gjennomprøvde tiltak innenfor mange fagområder i hele byggporteføljen. Målet er et samlet, årlig energiresultat på 15.3 GWh som tilsvarer strømbruken til hele 1000 boenheter i Oslo. Støtten fra Enova på 6,9 millioner kroner er øremerket tiltak for energireduksjon.

Prosjektet er godt organisert og har bred faglig forankring via selskapets satsing på Grønt lederskap Enøk der de ansvarlige for energiledelse i konsernet kjenner energibruken og utfordringene i de enkelte sentrene.

- God forankring i ledelsen er helt nødvendig for å etablere så store prosjekter og å klare å gjennomføre tiltakene effektivt, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.

FAKTA:

Sektor EiendomsUtvikling AS

Forvalter, utvikler og markedsfører 28 kjøpesenter rundt om i Norge
Samlet areal: ca 473.000 kvadratmeter
Energimål: energireduksjon på til sammen 15.3 GWh innen 31.03.2014
Miljømål: Miljøfyrtårn-sertifisering av alle bygg i løpet av 2011
Enova-støtte: 6,9 millioner kroner.

Kontaktpersoner

Sektor EiendomsUtvikling AS
Teknisk prosjektsjef Alexander Almeland
Mobil: 936 84 244
E-post: alexander.almeland@sektor.no

Enova SF
Seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad
Tlf: 73 19 04 31
Mobil: 992 12 765
E-post: frode.olav.gjerstad@enova.no

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Multimedia

Multimedia