Kommunene vil bli grønnere

- Kommunene viser stor vilje til å sette i gang nye, konkrete energi- og klimatiltak, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Enova og KS har gått sammen om å synliggjøre status for kommunenes klima- og energiplanarbeid i en ny og omfattende nettportal. Portalen er blant virkemidlene som skal stimulere til nye energi- og klimatiltak i kommunene. - Gjennom de siste årene har Enova intensivert arbeidet mot kommunesektoren, og opplevd en svært positiv respons, sier Nakstad. Med helt ferske tall i hånda kan han vise til at hele 290 av til sammen 430 kommuner nå har søkt Enova om økonomisk støtte til å få utarbeidet klima- og energiplaner, som tidligere kommunal- og regionalminister Åslaug Haga sterkt ivret for. - Dette betyr at det store flertallet av kommunene nå ser at det ligger en stor gevinst i det å planlegge for ei bærekraftig framtid, fastslår Enova-lederen. Sammen med KS har Enova i lang tid drevet godt, gammeldags opplysningsarbeid mot kommunene for å gi dem kunnskap om hvordan jobben kan gjøres best mulig: Det er laget nye veiledere og arrangert landsomfattende seminarserier samtidig som det økonomiske støtteregimet er videreutviklet. Rådgiverne i Enova og KS har ikke minst også hatt direkte dialog med flere hundre kommuneansatte og kommunepolitikere. - Vi håper den nye nettportalen kan hjelpe samtlige norske kommuner til å skaffe til veie en energi- og klimaplan, før en slik plan kommer som et lovpålegg fra myndighetene. Det bør være i alles interesse å ligge i forkant av utviklingen, sier Nakstad. Prosjektleder Kjetil Bjørklund i KS fastslår at støtten fra Enova har bidratt sterkt til oppsvinget i kommunenes klimaplanarbeid. - Med den nye nettportalen vil det nå også kunne bli enklere å utveksle erfaringer fra kommune til kommune og lære av dem som er kommet lengst i klimaarbeidet. Vi tror dette vil inspirere til videre innsats, sier han. Sjekk status for din eller andre kommuner på www.norskeklimakommuner.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass