Kystvaktstasjonen skal fyre fornybart

Ut med olje og inn med fornybar energi. Kystvaktstasjonen på Sortland har fått drøyt 676.000 kroner i støtte fra Enova for å hente varmen fra sjøen i stedet for fra olja.

Fra og med neste høst er det havet som skal sørge for at de ansatte ved kystvaktstasjonen ikke fryser. Som et ledd i Forsvarsbyggs store arbeid for å gjøre oppvarmingen av Forsvarets bygningsmasse fornybar, skal sjøvannsbaserte varmepumper erstatte fyring med olje og elektrisitet. Totalt er det snakk om 5182 kvadratmeter. Det er allerede iverksatt energieffektiviseringstiltak i byggene for å redusere energiforbruket og øke miljøprofilen ytterligere. Miljøoppgraderingen skal være ferdig innen september 2010. - Vi er glade for å kunne støtte dette miljøprosjektet på Sortland. Det er et enormt potensial for å erstatte olje med fornybar varme fra varmepumper eller biobrensel. Å hente varmen direkte fra sjøen er noe mange flere kunne benytte seg av og dermed spart både miljøet og økonomien. Forsvarsbygg fortjener ros for en massiv innsats landet rundt for å redusere Forsvarets energiforbruk og konvertere fra fossilt til fornybar oppvarming, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass