Mer forskning viktig for at Enova kan nå sine målsettinger

Mer forskning på effektiv energibruk og klimavennlig kraft er to av de viktigste forslagene i strategirapporten Energi21, som ble overlevert olje- og energiminister Åslaug Haga i formiddag. Formålet med Energi21 som ble etablert i fjor vår, er å skape en bred og samlende FoU- strategi for energisektoren. – Skal vi få suksess med energieffektivisering og ny fornybar kraftproduksjon må energibransjen investere i alle ledd i verdikjeden, sier kst. adm. dir i Enova Fridtjof Unander.

Enovas analyser viser at det er store urealiserte potensialer innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon i Norge. Enovas utfordringer er knyttet til å sikre at dette potensialet blir utnyttet. – En helhetlig strategi fra FoU til introduksjon av ny teknologi og kompetanse i markedet er svært viktig for å kunne hente ut dette potensialet, sier Fridtjof Unander.
– Vi tror det unike samarbeid som har vært mellom alle deler av energibransjen og myndigheter i arbeidet mot en felles strategi er av stor betydning for Enovas mulighet til å bygge langsiktige markeder fremover, sier Unander.


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass