Norsk industri går glipp av 1,5 milliarder hvert år

Kun to av ti små og mellomstore industriselskaper har fastsatt målsettinger for egen energibruk.

– Manglende energibevissthet koster industrien mer enn 1,5 milliarder kroner årlig, sier Marit Sandbakk i Enova. 

En ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at bare 19 prosent av små og mellomstore industribedrifter i Norge har på plass fastsatte målsettinger for energibruk i egen bedrift. Dette koster selskapene dyrt.

- Bare ved å sette fokus på hva man bruker av energi og hvordan den brukes, kan en bedrift redusere energibruken mellom fem og ti prosent - helt uten større investeringer. Man trenger målsettinger og en handlingsplan for energibruken i bedriften. Totalt kunne industrien ha strøket kostnader på mer enn 1,5 milliarder årlig ved å ha fokus på energiledelse, sier områdeleder Industri i Enova, Marit Sandbakk.

Mange lukker øynene

84 prosent av de små og mellomstore industribedriftene mener de har et bevisst forhold til energibruk i produksjonsprosessen. Likevel har færre enn tre av ti små og mellomstore industribedrifter planer om å gjennomføre energireduserende tiltak det kommende året.

– Det paradoksale er at de fleste store utgiftsposter er innom ledende organer i en bedrift før de vedtas. Når det kommer til energiutgifter, lukker imidlertid mange øynene og betaler istedenfor å se hvordan man kan utnytte ressursene på best mulig måte, sier Sandbakk.

Energibruk på agendaen

Hensikten med energiledelse er å se på og ta grep om hvordan bedriften kan bruke energi mest mulig effektivt, og hvilken energikilde er mest tjenlig formålet en har. For de fleste bedrifter vil energiledelse bare være snakk om å sette energibruk på agendaen.

– Energieffektivitet gir bedriften en rekke konkurransefortrinn. Fremtidens bedrifter må være energieffektive for å hevde seg. Dette håper vi flere bedrifter vil få øyene opp for fremover, sier Sandbakk.

Nytt industriprogram

Industrien står for 35 prosent av den totale energibruken i Norge. Enova har introdusert et nytt program for industrisektoren som skal hjelpe bedrifter med å se hvilke muligheter som finnes for energisparing i bedriften. I starten uten større investeringer – og etter hvert mer målrettet gjennom egne handlingsplaner for gjennomføring av tiltak.

– Det at industrien har et bevisst og aktivt forhold til bruk av energi, kan bety mye både for bedriften og miljøet. Vi ønsker å hjelpe industrien til å ta de grønne valgene, og håper det nye programmet kan bidra til dette, sier Sandbakk.

For mer informasjon, kontakt:

Marit Sandbakk, Områdeleder Industri i Enova. Telefon: 470 12 326, e-post: marit.sandbakk@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia