Norsk industri skal bli verdens mest energieffektive

Norsk industri har store ambisjoner på energisiden. I en nylig inngått avtale mellom Enova, Norsk Industri og Fagforbundet for industri og energi er målsettingen klar; industrien skal bli den mest energieffektive i verden.

Industrien står for en vesentlig andel av stasjonær energibruk i Norge, og potensialet for energieffektivisering er svært stort. En rekke utredninger og konkrete tiltak har synliggjort på hvilke områder industrien kan bli mer energieffektiv. Både bedre utnyttelse av prosessvarme, energieffektivisering, mer energiøkonomiske prosesser og økt effektivitet i transportkjeden vil gi betydelige bidrag til en mindre energikrevende industri. Avtalen som nå er inngått forplikter partene til aktivt å bidra til at industrien i løpet av et års tid skal etablere frivillige avtaler med myndighetene for å utløse potensialet på energisiden. Slike avtaler, som man blant annet har god erfaring med andre steder i Europa, vil ikke bare bidra til at myndighetene når de nasjonale klimamålene, de vil også gjøre industrien mer konkurransedyktig på lang sikt. Dette igjen vil ha betydning både for arbeidsplasser og nødvendig rekruttering til industribedriftene.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass