Ny søknadsrunde for investeringsstøtte til vindkraft

Enova utlyser nå en ny søknadsrunde for investeringsstøtte til utbygging av vindkraft. Målet er å støtte utbygging av 3 TWh vindkraft innen utgangen av 2010. Frem til nå har Enova støttet om lag 1,4 TWh.

-Tiltakspakken fra Regjeringen har gitt Enova mulighet til å utlyse flere søknadsrunder innenfor alle sine områder. Enova ønsker med denne ekstra utlysningen økt tempo i utbyggingen av vindkraft i Norge, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova forventer å bruke om lag 2,5 milliarder kroner på vindkraft de neste to årene, inntil målet på 3 TWh er nådd. Det skal gjennomføres to utlysningsrunder i 2009 og minimum èn utlysningsrunde i 2010. Det er ingen vesentlige endringer i kriteriene i programmet i 2009 i forhold til 2008. For å kunne søke er det et absolutt krav at vindparken må ha endelig konsesjon og tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet.

- Det er bra at Enova kommer raskt i gang med utlysning for vindkraft. Dette er viktig for å få frem flere prosjekter i nærmeste fremtid. Jeg er utålmodig når det gjelder å oppnå resultater og å skape nye grønne arbeidsplasser. Mitt håp er derfor at aktørene griper denne muligheten til å realisere fremtidens energiprosjekter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Søknadsfristen er 15. mai 2009.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass