Ny solstudie fra Enova

En fersk studie Multiconsult har gjennomført på oppdrag fra Enova, viser hva det faktisk koster å produsere solkraft i Norge.

I løpet av de siste årene har prisbildet for solceller endret seg drastisk. Et prisfall på mer enn 30 % er dokumentert siden februar 2011. Enova har derfor fått gjennomført en studie for å komme frem til reell pris på elektrisitet produsert med solceller i Norge.

Klimasimulering

Studien har simulert klimaet i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø, og med bakgrunn i det beregnet kostnadene knyttet til å produsere elektrisitet ved hjelp av solceller. Oppdaterte kostnadsdata på komponenter, installasjon og netttilknytning er tatt med i regnestykkene.

Det er gjort simuleringer for både eneboliger, næringsbygg og bakkemonterte anlegg. Vinkelen solcellepanelene er montert med vil også påvirke energiytelsen til solcellene, og det er derfor brukt typiske vinkler for alle de tre kategoriene. På den måten får man fram et realistisk potensial for el-produksjonen.

Når man tar hensyn til driftsutgifter og aldring viser resultatene en el-pris for eneboliger på 2,24 til 2,99 kr pr. kilowatttime. Prisen er noe lavere for næringsbygg (fra 1,85-2,56 kr/kWh) og betydelig lavere for bakkemonterte anlegg (1,25-1,69 kr/kWh.) Kostnadene er lavest i Kristiansand og Oslo, og høyest i Bergen og Tromsø.

Vil ha prisene ned

Enova jobber aktivt for å gjøre solcelleteknologien mer konkurransedyktig.

--Sol er interessant, men det må fortsatt betydelig kostnadsreduksjoner til før det er et konkurransedyktig alternativ i Norge. Enova vil derfor fortsette å bidra til utvikling av solkraftteknologi som er egnet for anvendelse i Norge gjennom våre programmer for teknologistøtte, sier  programdirektør i Enova, Øyvind Leistad

Målet med støtten er at solcelleanleggene skal bli bedre og rimeligere. Enova støtter i tillegg bruk av solfangere, som utnytter solenergi til oppvarming av vann.

Les hele rapporten her.

Kontakpersoner:

Programdirektør Øyvind Leistad, e-post: oyvind.leistad@enova.no, tlf.

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne,e-post: eiliv.flakne@enova.no, tlf. 950 66 565

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia