Økt støtte skal få fart på energiomleggingen i kommunene

Som en følge av regjeringens tiltakspakke oppretter Enova et nytt program, med en ramme på 400 millioner kroner, som skal støtte enkelttiltak innenfor energieffektivisering i offentlige bygg. De øvrige 790 millionene skal benyttes på etablerte områder, i all hovedsak knyttet opp mot miljøvennlig varme og vindkraft. Enova har allerede tildelt 120 millioner kroner til fjernvarme utbygging.

- Forutsetningen for å ta del i denne støtten er at man setter raskt i gang. I tillegg til å skape energiresultater, vil vi bidra til å bevare og skape arbeidsplasser. Dette er samtidig en historisk mulighet til å øke bruken av miljøvennlige energikilder. Enova setter stor pris på å ha en fremtredende plass i regjeringens arbeid for grønne arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova har allerede nå som del av sine motkonjunkturtiltak tildelt i underkant av 120 mill.kr. til i alt 13 utbygginger av fjernvarme infrastruktur. Dette tilsvarer en samlet leveringskapasitet på nesten 270 GWh fjernvarme.

- Dette er en god start på vårt arbeid for å bidra til regjeringens tiltakspakke, understreker Nakstad.

Regjeringens ekstrabevilgning gir Enova mulighet for økt innsats på en rekke av selskapets programområder. Disse midlene kommer på toppen av de ordinære overføringene fra Energifondet. Totalt disponerer dermed Enova 3,5 milliarder kroner som skal brukes i arbeidet for mer effektiv energibruk og økt produksjon av fornybar energi. Tiltakene Enova nå iverksetter vil være av midlertidig karakter, og aktørene i markedet må forvente at stønadsnivået etter hvert skal ned på normalt nivå.Støttesatsene varierer avhengig av hvilket program som utløser støtten.

- Generelt skal det bli lettere å få støtte innenfor alle program. Blant annet senkes kravet til energiutbytte betydelig for dem som bytter ut gamle oljekjeler med energikilder basert på fornybar energi. Vi vil dessuten øke støttesatsene merkbart innenfor energiomlegging og energireduserende tiltak i tillegg til reduserte krav til energiutbytte, sier Nakstad.

Enova vil om få dager åpne for søknader innenfor nye program på www.enova.no.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass