Olja ut – bioenergi inn på Asker skoler

Med støtte fra Enova skal de oljefyrte anleggene på Asker-skolene Nesøya og Mellom-Nes nå bygges om til å fyres med fornybar bioenergi.

I sum vil konverteringen kunne spare miljøet for brenning av 65.000 liter fyringsolje og et utslipp på drøyt 1700 tonn CO2 i året. Totalt gir Enova 665.000 kroner til de to prosjektene som skal være avsluttet i løpet av året. Det er Asker kommune som har søkt og fått støtten fra Enova.

 - Enova har som mål at utbyggere og eiendomsbesittere velger vekk olje til fordel for varme basert på fornybare energikilder. Asker kommune har lagt til grunn en ambisiøs energi- og klimaplan med mål om å kutte sine klimagassutslipp med 80 prosent i forhold til 1990-nivå. Å erstatte olje med fornybar energi i private og offentlige bygg er en effektiv måte å nå disse målene på, og støtten fra Enova til store og små prosjekt bidrar til å sette fortgang i dette arbeidet, sier Helle Grønli områdeleder for Fornybar varme i Enova.

 De siste ni årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.

 Asker kommune har gjennom sine ENØK prosjekt og enkelt tiltak hittil blitt tildelt over 7 millioner kroner i støtte.

- Dette har bedret våre muligheter til å oppnå klima og energimål i den vedtatte klimaplanen, samt å eksponere oss som en miljøbevisst kommune. Det er i den kommende handlingsplansperioden signalisert mange tiltak rettet mot det ytre og indre miljøet, og Asker vil aktivt søke Enova for alle de tiltak vi mener berettiger til støtte sier Dag Berg forvaltningssjef i Asker kommune.

 

For mer informasjon, kontakt:

 Trond Bratsberg, rådgiver Enova: 45 66 47 20

 Lars Lunde, ENØK-ansvarlig Asker kommune: 97167981

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass