Olja ut av kommunehuset

Enova har gitt 104 000 kroner i støtte til pelletskjel og el-kjele i Rollag kommunehus i Buskerud. Pelletsen skal erstatte oljefyringen.

Rollag kommune søkte Enova om støtte via program for lokale energisentraler. Dette programmet er utarbeidet for å gi tilsagn til aktører som ønsker konvertering til eller etablering av ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. - Det finnes om lag 18.000 større oljekjeler rundt om i Norge. De fleste av disse kan med relativt enkle grep konverteres til å fyres med fornybar energi. Å skifte ut olje med fornybar energi er et viktig bidrag for å få ned utslippene av klimagasser og et viktig satsingsområde for Enova, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova. Kommunehuset varmes i dag gjennom et vannbårent anlegg som fyres med olje og el-kjele. Det nye bio-anlegget som installeres skal erstatte oljefyringen og dekke 10 prosent av det totale energiforbruket.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass