Pressemelding fra styret i Enova

Styret i Enova SF mottok i oktober 2007 et varsel om dårlig arbeidsmiljø ved Enova og påstand om mobbing. Påstandene om mobbing var rettet mot daværende administrerende direktør. Administrerende direktør valgte å gå av i november 2007.

Saken har i fortsettelsen i første rekke dreiet seg om forhold rundt håndteringen av dette varselet. Styret er ydmykt i forhold til at slike situasjoner som dette kan oppleves som vanskelig og belastende for ansatte.

Styret har måttet foreta vanskelige avveininger. Som ansvarlig styre er det vår oppgave både å hensynta enkelte ansattes opplevelse av situasjonen, men også å påse at samspillet mellom enkelte medier og eksterne advokater ikke får styre bedriftens valg.

Styret i Enova har etter en grundig gjennomgang kommet til at varslingsprosessen er håndtert riktig, men ser at dette kan ha blitt opplevd annerledes.

Styrets problem er at påstander fremsatt i media ikke er blitt underbygget overfor styret, selv om styret har invitert til det - og tilbudt framleggelse gjennom advokat betalt av foretaket.

Styret ønsker et samarbeid hvor styret og selskapets ledelse sammen med de ansatte kan sette sluttstrek for striden om arbeidsmiljø og mobbing. Styret vil fortsatt søke å finne et grunnlag som gjør at vi kan starte prosessen med å lege de sår som har oppstått.

En sluttstrek bør innebære en omforent erkjennelse av at det har vært historiske ledelsesutfordringer og samarbeidsproblemer ved Enova.

Enkelte ansatte har opplevd dette som ubehagelig. De skal få nødvendig oppfølgning.

Sluttstrek må settes. Alle involverte må komme videre. Selskapet må igjen fokusere på sine hovedoppgaver.

Styret legger opp til følgende:

1. Vi inviterer de ansattes representanter til et møte som har til hensikt å etablere en god dialog. Ingen av partene bør stille betingelse for å gå inn i denne dialogen.

2. Engasjere ekstern kompetanse på arbeidsmiljø; både for å oppklare forhold rundt det som er skjedd, for å få kvalifisert bistand til å løse gjenstående problemer – og for å legge til rette for at slike situasjoner ikke skjer igjen.

Styret vil ta alle eventuelle krav som fremsettes av enkeltpersoner som har følt seg utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden opp til konkret vurdering.

Å sikre et godt og stabilt arbeidsmiljø er en viktig del av ledelsen og organisasjonsutviklingen av Enova. Styret må forutsette at ansatte og ledelse kan samarbeide for å forbygge fremtidige konflikter knyttet til arbeidsmiljøet.


Trondheim, 25. april, 2008

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker