Samarbeider for grønnere bygg

Statsbygg og Enova signerte en ny samarbeidsavtale på Enovakonferansen 2013 i dag. Avtalen skal bidra til energieffektivisering, redusert bruk av fossile brensler og introduksjon av nye løsninger (produkter) i norsk bygningsmasse. I tillegg skal avtalen sikre sterkt fokus på, og felles læring om hvordan en best gjennomfører og dokumenterer energi- og klimatiltak.     

Enova og Statsbygg har felles interesser i å energieffektivisere norske bygg. Nå har de inngått en avtale som skal være med på å bidra til dette.

- For byggenæringen ønsker vi i Enova å bidra til at nybygging og rehabilitering gir mest mulig energieffektive bygg. Vi jobber for konvertering til fornybare energibærere der hvor det er mulig. Dette er målsettinger som Statsbygg deler. Denne samarbeidsavtalen skal gi økt slagkraft for begge parter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Samarbeid om innovasjon

Avtalen er tuftet på at Enova kan støtte tiltak innen energieffektivisering, konvertering fornybar energi, og bruk av innovative løsninger. Statsbygg kan på sin side bidra til ny praksis og ny kunnskap om hvordan slike tiltak gjennomføres.

I avtalen inngår også utvikling av bedre måter å dokumentere reduserte klimagassutslipp på for hvert enkelt tiltak.

- Bak avtalen ligger ambisjon om full utfasing av olje- gass og elkjeler som hovedoppvarmingskilde i Statsbygg sine bygg innen 2018, sier adm. dir. i Statsbygg, Øivind Christoffersen. I tillegg skal Statsbygg bygge på passivhusnivå, og vi har ambisjon om å bygge nullutslippsbygg innen 2030.

Viktig steg

I følge Christoffersen i Statsbygg innebærer avtalen kompetanseutvikling hos begge parter gjennom regelmessig informasjonsutveksling.

- Statsbygg og Enova har en felles interesse av å gjennomføre tiltak for at norske bygg oppnår så lavt energibehov som mulig, og at klimagassutslippene blir redusert. Denne avtalen er et viktig steg for å få til dette, sier Christoffersen 

For mer informasjon, kontakt:

Avdelingsdirektør i Statsbygg Bjørne Grimsrud, tel. 905 25 157

Markedsdirektør i Enova Audhild Kvam, tel. 951 37 086

Markedssjef i Enova Christian Hemmingsen, tel. 908 26 989 

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia