Siste frist for støtte til energi- og klimaplanlegging

Enova kommer til å avvikle direkte støtte til energi- og klimaplaner når det blir pliktig å utarbeide slike planer. For kommuner som ennå ikke har kommet i gang med arbeidet, er siste frist for innsending av støttesøknad satt til 1. juli 2010.

- Det begynner å haste for de kommunene som ennå ikke har gjort noe, sier seniorrådgiver Kjersti Gjervan i Enova. Enova har gjennom støtteprogrammet ”Kommunal energi- og klimaplanlegging” hatt en målsetning om å hjelpe norske kommuner i gang med energi- og klimaplanarbeidet. 341 kommuner har til nå søkt Enova om støtte til en energi- og klimaplan. Gjennom støtteprogrammet, omfattende veiledningsmateriell, kurs og seminarer, og samarbeid med KS, har Enova bidratt til at rundt 80 prosent av alle kommuner nå har en plan eller er i gang med energi- og klimaplanarbeidet. En status for hvor kommunene står blir oppdatert kontinuerlig nettportalen www.norskeklimakommuner.no Nye statlige planretningslinjer for energi- og klimaplanlegging, hjemlet i plan og bygningsloven, plikter kommunene å utarbeide en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010. Enovas mål har vært å få i gang dette arbeidet i kommunene, og man har valgt å tildele støtte til energi- og klimaplan kun en gang per kommune. Enova forutsetter, på bakgrunn av sine støttekrav og de nye statlige planretningslinjene til plan- og bygningsloven, at dette arbeidet etter hvert blir en integrert del av den kommunale planleggingen i alle kommuner. - De kommunene som ennå ikke har startet opp energi- og klimaplanarbeidet – og som ikke har søkt Enova om slik støtte tidligere, vil imidlertid kunne søke om slik støtte fram til sommeren, opplyser Gjervan.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass