Södra Cell Tofte AS satser på energi og miljø

Energiomlegging med støtte fra Enova skal øke el-produksjonen og gjøre Södra Cell Tofte (SCT) uavhengig av fossilt brennstoff. Tiltakene bidrar til mer stabile driftskostnader med hensyn til energi, og eliminerer dagens utslipp av fossilt CO2. - Dette ville ikke latt seg gjennomføre uten støtten vi nå har fått på plass fra Enova, sier Marius Asheim, Seksjonssjef Prosessteknikk ved SCT.

Södra Cell har gode erfaringer med tilsvarende energiinvesteringer ved sine fabrikker i Sverige, der bark og tallolje erstatter fossilt brensel.

Södra Cell Tofte (SCT) er en betydelig produsent og forbruker av termisk og elektrisk energi, og med støtte fra Enovas Industriprogram skal de gjennomføre tilsvarende tiltak.

Støttesummen fra Enova er på 100 millioner kroner med et årlig kontraktsfestet energiresultat på 200 GWh. Dette er basert på innfasing av 183 GWh termisk energi basert på egenprodusert bio-olje, såkalt tallolje fra furu, og bark som erstatter 16.000 tonn tungolje. I tillegg kommer salg av 17 GWh fornybar el til el-nettet. 

- Enova er glad for å kunne bidra til at offensive industribedrifter som Södra Cell Tofte lykkes i satsingen mot en mer miljøvennlig hverdag, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Energieffektivisering gir nye muligheter

Prosjektet vil utløse betydelige investeringer i fabrikken, og medfører at alt fossilt brensel på mesaovnen kan erstattes med egenprodusert biobrensel. I tillegg vil prosjektet bidra til økt elkraftproduksjon. Fabrikken på Tofte vil under normaldrift bli helt uavhengig av fossilt brensel og innkjøpt elkraft, og ytterligere bidra til økt produksjon og salg av ny fornybar el ut på nett.

Södra Cell Tofte satser grønt

Overgangen fra tungolje til biobrensel, samt økt el-produksjon, er planlagt som tre delprosjekter i perioden 2011-2013. Prosjektet har flere positive miljømessige konsekvenser. Som følge av at 16.000 tonn fossilt brennstoff erstattes med fornybart biobrensel reduseres CO2-utslippet. I dag består råvaren av gran og furu fra Norge og Nord-Europa samt eukalyptus fra Sør-Amerika. Med overgang til i all hovedsak norsk, kortreist gran og furu, gir det betydelig kortere transportavstander og ytterligere reduserte CO2-utslipp. I tillegg vil omleggingen medføre et større overskudd av strøm fra en fornybar energikilde som leveres ut på nett. Prosjektet satser på kjent og utprøvd teknologi som bl.a. benyttes på Södra Cell sine fabrikker i Sverige.

- Enova bidrar til gjennomføring av viktige energi- og miljøinvesteringer som vil føre til både økt el-produksjon samt gjøre fabrikken uavhengig av fossilt brennstoff under normal drift. Dette er noen av de viktigste tiltakene ved fabrikken som skal sikre fremtiden, sier Asheim ved Södra Cell Tofte.

FAKTA

  • Södra Cell er en del av Södra, som er et samvirke eid av mer enn 51.000 skogeiere i Syd-Sverige.
  • Skog som fornybar råvare er grunnforutsetningen for all virksomhet i Södra.
  • Södra Cell Tofte (SCT) er et av fem fabrikkanlegg i Södra Cell konsernet.
  • SCT som er lokalisert i Hurum kommune i Buskerud, har omtrent 300 ansatte.
  • SCT produserer 400.000 tonn bleket kjemisk sulfatmasse årlig til eksport og til norske kunder. Sulfatmassen benyttes til produksjon av ulike papirkvaliteter innen skrive- og trykkpapir, spesialpapir og mykpapir (hygiene).
  • SCT produserer årlig cirka 2 TWh termisk energi. Etter omleggingen er cirka 290 GWh av dette elkraft som tilsvarer forbruket til rundt 15.000 husstander.

Kontaktpersoner:

Södra Cell Tofte AS

Administrerende direktør Christen Grønvold-Hansen
Mobil: +46 706 46 3337
Epost: christen.gronvold-hansen@sodra.com

Seksjonssjef Prosessteknikk Marius Asheim
Mobil: 415 57 043
Epost: marius.asheim@sodra.com

Enova SF

Seniorrådgiver Industri Boy Kåre Kristoffersen
Tlf.: 73 19 04 42
Epost: bkk@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker