Større forutsigbarhet skal få flere til å energioppgradere

Enova opplever en rekordstor pågang fra byggeiere som vil energioppgradere.  Nå håper Enova at en mer forutsigbar søkeprosess skal få enda flere til å gå i gang med prosjekter.

-Sammenlignet med samme tid i fjor er det betraktelig flere søknader om investeringsstøtte til eksisterende bygg .  Endringene vi gjorde i fjor for å gjøre søknadsprosessen enklere og mer forutsigbar er nok en del av forklaringen. Nå har vi tatt ytterligere grep, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

Forutsigbart

I det nye søknadssenteret kan alle som velger tiltak fra Enovas tiltaksliste raskt få svar på om de kan regne med å få støtte. De får også en veldig god indikasjon på hvor høy støtten blir.

-Vi vet at det er viktig med forutsigbarhet for byggeierne. Gjennom den nye løsningen gir vi de mer trygghet i budsjettprosessene sine, sier Hemmingsen.

Lavere krav

En annen endring Enova har gjort er å senke minimumskravet til energireduksjon. Kravet for å få investeringsstøtte var tidligere 15 prosent. Nå er minimumskravet senket til 10 prosent.

- Vi ser at mange reduserer energibruken med så mye som 30 prosent. Men alle bygg er forskjellige, og vi ser at det for enkelte er krevende å oppnå dette, sier Hemmingsen.

Enova vil ha flest mulig med på laget og mener de nå har lagt bedre til rette for det.

 -Alle monner drar når vi sammen skal ta ut mer av det store energieffektiviseringspotensialet i den eksisterende bygningsmassen, sier Hemmingsen.

Trend

Selv om Hemmingsen mener at en bedre søkeprosess er én forklaring på at stadig flere søker Enova om investeringsstøtte, tror han ikke at dette er hele svaret.

- Hovedårsaken til det som skjer nå er at flere og flere blir klar over at det å ha energismarte bygg blir viktig for konkurranseevnen. Flere energioppgraderer i et mer kvalitetsbevisst og krevende leiemarked. Vi ser mange eksempel på rehabiliteringsprosjekter med høye ambisjoner på energisiden.  Teknologi som tidligere er prøvd i nybyggprosjekter blir også tatt i bruk i oppgradering av eksisterende bygg.

Satser videre

Enova investerte 734 millioner fordelt på nesten 600 prosjekt i yrkesbyggsektoren i 2013.

- Målet er minst like mange gode byggprosjekter i 2014. Det aller meste ønsker vi å bruke på energioppgradering av eksisterende bygg . Dette er et av våre største satsingsområder, understreker Hemmingsen.

Kontaktpersoner:

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, eiliv.flakne@enova.no, tlf. 950 66 565
Christian Hemmingsen, markedssjef yrkesbygg,
christian.hemmingsen@enova.no, tlf. 908 26 989

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia