Tre Enova-millioner til grønn varme i Salangen

Enova har gitt totalt 3 020 000 kroner i støtte til etableringen av nærvarmeanlegg i Salangen. Anlegget vil sørge for oppvarming av Salangen idrettshall, kulturhuset, svømmehallen og skolen ved hjelp av fornybar bioenergi.

Tilskuddet fra Enova dekker mer enn halvparten av kostnadene knyttet til fase 1 i prosjektet som skal være avsluttet innen 15. januar 2010. Det er Salangen kommune som står ansvarlig for prosjektet. Etableringen av ny nærvarmesentral kan bli starten på konvertering til fornybar energi for alle større kommunale bygg i sentrum. Da Enovas støtteprogram ble utvidet som en følge av regjeringens tiltakspakke, inspirerte dette Salangen kommune til å skifte ut strøm og olje med bioenergi. Dette skriver Salangen kommune i sin søknad som nå er innvilget hos Enova. - Salangen kommune er et godt eksempel på det store potensialet for konvertering til fornybar, fremtidsrettet energi i kommune-Norge. Her har kommunen gjort en god og grundig jobb og benyttet mulighetene som ligger i Enovas programmer på en god måte, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Det nye nærvarmeanlegget skal levere fornybar bioenergi tilsvarende 1,5 GWh. Sentralen skal plasseres i eksisterende bygg nedenfor idrettshallen og det skal graves rørgater til idrettshallen, kulturhuset, svømmehallen og skolen. For ytterligere informasjon: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, tel. 916 85 896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass