Viderefører støtteprogram for biogass

Enova har de siste tre årene gjennomført en tematisk satsning for å få økt produksjon av biogass i Norge. Støttetilbudet videreføres nå for en ny treårsperiode.

Enova har flere programmer som kan gi støtte til bruk av biogass til produksjon av varme og strøm. Målsetningen er å utvikle et marked for produksjon og omsetning av biogass i industriell skala, og bidra til teknologisk utvikling for produksjon av biogass. 

-Markedet for biogass er umodent, og har begrenset tilgang til dette brenslet. Enova vil derfor videreføre støtten til biogassproduksjon for å styrke tilbudssiden og dermed utvikle et fungerende marked for biogass, sier Helle H. Grønli, områdeleder for fornybar varme i Enova.  

Opptil 30 prosent støtte

Enova gir støtte til privatpersoner og foretak som satser på energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder. 

Programmet som nå videreføres, er rettet mot registrerte foretak som leverer biogass til det norske energimarkedet. Det gis her støtte på opptil 30 prosent av godkjente kostnader. Støtten gis som investeringsstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon. 

- Biogass er et nytt og spennende brensel produsert fra avfall. Biogass har tilsvarende bruksområder som naturgass, og vil gi reduksjon av de samlede utslippene av klimagasser, sier Grønli. 

Anlegg som omfattes av programmet er de som produserer biogass fra biologisk avfall, energivekster eller skogvirke, og som leverer gassen til eksterne kunder. 

Søknadsfrist for programmet er 30. mars og 28.september i 2012. 

For mer informasjon, kontakt:

Områdeleder for fornybar varme i Enova, Helle H. Grønli. E-post: helle.gronli@enova.no. Telefon: 474 14 407. 

Seniorrådgiver i Enova, Jens Musum. E-post: jens.musum@enova.no. Telefon: 731 90 462.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia