Viktig skritt for tilrettelegging for testing av marin energiproduksjon i Norge

Enova og Marin Energi Testsenter AS (METCentre) har inngått en samarbeidsavtale der målet er å tilrettelegge for å øke teknologiutvikling innen marin fornybar energiproduksjon i Norge. 

-        Vi ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av fullskala testing av ny teknologi i Norge både for norske og utenlandske teknologiutviklere. Enova finansierer inntil 50 % av investerings- kostnadene ved en fullskala testing, sier områdeleder for ny teknologi, Rune Holmen i Enova.

Partene skal samarbeide om å gjøre mulighetene for gjennomføring av fullskala testing i Norge av teknologi for marin energiproduksjon bedre kjent. METCentre opplever interesse fra utenlandske selskap og håper deres tilbud kan lokke flere internasjonale aktører til Norge.

-        METCentre kan tilby konsesjoner, infrastruktur, data og driftstjenester i forbindelse med uttesting av ny teknologi innenfor marin energiproduksjon, sier daglig leder, Arvid Nesse fra METCentre.

Om METCentre

Marin Energi Testsenter AS opererer et testsenter for marin fornybar energi med hovedvekt på flytende offshore vindinstallasjoner. Testsenteret er samlokalisert med Hywind, og har et samarbeid med Statoil omkring infrastruktur.

Testsenteret tilbyr infrastruktur, konsesjoner og tjenester for testing av flytende offshore vindinstallasjoner. Testsenteret er lokalisert på Karmøy i Rogaland fylke.

METCentre har som mål å bli foretrukket testsenter innenfor flytende offshore vind internasjonalt. Videre har METCentre et mål om å tilrettelegge for økt forskningsaktivitet innen marin fornybar energi.

www.metcentre.no

Om Enova

Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Enova samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Strategi for fornybar energiproduksjon til havs, som ble behandlet i Stortinget i mars 2010, peker ut retningen for en langsiktig satsing på havvind; både når det gjelder teknologi og industriutvikling og fremtidig energiproduksjon. Enova bistår utbyggere med rådgivning og tilskudd til fullskala demonstrasjonsprosjekter under reelle driftsbetingelser.

www.enova.no

For mer informasjon kan følgende personer kontaktes:

Enova: Områdeleder Ny Teknologi, Rune Holmen, tlf +47 926 40 927
METCentre: Daglig leder, Arvid Nesse, tlf +47 975 97 384

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass