FAKTOR EIENDOM: Vellykket gjennomføring av privat plassering - offentliggjøring av tegningskurs

Det vises til pressemelding datert 20. april 2010 vedrørende den forestående private plasseringen i Faktor Eiendom ASA. Styret i Selskapet har i dag vedtatt å foreslå for Selskapets generalforsamling som skal avholdes ca. 14. mai 2010 å utstede totalt 277.777.777 nye aksjer til en pris på NOK 0,90 per aksje, tilsvarende et brutto proveny på NOK 250 millioner. I tillegg har DnB NOR akseptert å konvertere NOK 250 millioner i gjeld til egenkapital på kurs NOK 1,12 per aksje, noe som tilsvarer 222.540.000 nye aksjer. Etter den private plasseringen og gjeldskonverteringen vil det være totalt 722.857.777 aksjer i selskapet. Tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding prosess gjennomført av Pareto Securities AS og Handelsbanken Capital Markets som tilretteleggere for den private plasseringen. Provenyet fra den rettede emisjonen vil bli benyttet å styrke selskapets balanse. Tegnerne i den rettede emisjonen vil bli underrettet om deres betingede tildeling i dag. Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt rundt 14 mai 2010. Det vil bli utarbeidet et noteringsprospekt i forbindelse med notering av de nye aksjene på Oslo Børs. De nye aksjene som skal utstedes i den private plasseringen vil ikke utstedes eller være omsettelige før (i) aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen; (ii) aksjene er fullt innbetalt; (iii) aksjekapitalforhøyelsen har blitt registrert i Foretaksregisteret og i VPS; og (v) et noteringsprospekt har blitt godkjent og offentliggjort. Dette vil tidligst finne sted rundt 26 mai 2010.