Faktor Eiendom ASA nedskriver eiendeler med MNOK 320

 

Faktor Eiendom ASA (Faktor) har i forbindelse med Q4 2010 vurdert verdien av selskapets eiendeler og har identifisert mindreverdier for om lag MNOK 320 som vil bli nedskrevet i forbindelse med avlegging av Q4 2010. Det presiseres at gjennomgangen ikke er endelig avsluttet. Nedskrivningene inkluderer tap ved salg av 84 leiligheter på ca. MNOK 16 meldt tidligere. Ut over disse nedskrivningene er det realisert tap på ca. MNOK 15 i løpet av Q4 ved salg av eiendeler.

Faktor har bestemt seg for ikke å videreføre satsningen på nye hoteller og har gjennomgått eksisterende portefølje. Nedskrivning relatert til hoteller omfatter blant annet selgerkreditt, eiendom, goodwill og inventar. Etter nedskrivningen er selskapets hotellengasjementer vurdert til om lag MNOK 110 hvorav hotelleiendommen i Halden utgjør en betydelig andel.

Prosjektet Kilden i Tønsberg vil ikke konsolideres inn i balansen per Q4. På denne bakgrunn er interne lån mot selskapet nedskrevet med om lag MNOK 75.  

Videre er det gjort en gjennomgang av alle fordringer i konsernet som er over 60 dager og med bakgrunn i dette gjøres en nedskrivning på om lag MNOK 25. Det vil også gjennomføres nedskrivninger på prosjektet Hindtåsen i Kongsberg samt på andre usolgte leiligheter. En nærmere gjennomgang vil bli utarbeidet i forbindelse med Q4 rapportering.

Målet med nedskrivningene er å sikre at balanseverdiene samsvarer med markedsverdier og korresponderer med verdier som har fremkommet gjennom diverse forhandlinger om salg av eiendeler. Selskapets vurdering er at balanseverdiene etter denne nedskrivningen vil være i tråd med markedsverdiene.

Per Gunnar Rymer (konsernsjef i Faktor Eiendom ASA) sier i en kommentar: ”Faktor rydder med dette sin balanse og viderefører strategien om å fokusere driften omkring eiendomsutvikling og produksjon. Vi vil nå starte arbeidet for å skape verdier. Det er min oppfatning at selskapet har et godt utgangspunkt for verdiskapning med en diversifisert tomteportefølje og en modulfabrikk med unik produksjonsmetodikk. ”

For ytterligere spørsmål, kontakt:

 Konsernsjef Per Gunnar Rymer; mobil: 907 77 627; epost: per.gunnar.rymer@faktoreiendom.no