DELÅRSRESULTAT


Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 297,9 mill. (NOK 190,6 mill. i 3. kvartal 1999). I driftsinntektene inngår en gevinst på NOK 30,0 mill. vedr. salg av skip. Forøvrig skyldes økningen i hovedsak bedre markedsforhold. Bokført resultat før skatt ble NOK 73,5 mill. (NOK 12,2 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 150,8 mill.(inkl. salgsgevinst) mot NOK 55,9 mill. for samme periode i 1999.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger + latent disagio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 115,9 mill. (NOK 109,0 mill.). Driftsresultatet ble på NOK 135,2 mill. (NOK 39,8 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 46,7 mill. (NOK 41,7 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 61,7 mill. (NOK 27,6 mill.) etter at det er utgiftsført NOK 30,6 mill (NOK 1,9 mill.) i urealisert disagio knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

RESULTAT PR. 30.09.2000
Driftsinntektene pr. 30.09. ble NOK 763,2 mill. (NOK 592,4 mill.) inklusiv salgsgevinst på NOK 30,1 mill. Bokført resultat før skatt ble NOK 135,0 mill. (NOK 83,5 mill.) etter at det er utgiftsført NOK 54,1 mill. (NOK 19,8 mill.) i urealisert disagio knyttet til selskapets pante- gjeld i valuta. Konsernets kontantstrøm i perioden er NOK 326,6 mill. (inkl. salgsgevinst) mot NOK 219,2 mill. for samme periode i 1999.

Driftsresultatet ble på NOK 269,3 mill. (NOK 160,2 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 356,4 mill. (NOK 316,3 mill.), ordinære avskrivninger NOK 137,5 mill. (NOK 115,9 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio (se ovenfor) ble NOK 80,2 mill. (NOK 56,9 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld pr. 30.09.00 utgjorde NOK 1.873,2 mill. (NOK 1.702,2 mill. pr. 30.09.99). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 52,5 % i USD, 18,0 % i GBP og 29,5 % i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 239,0 mill. (NOK 200,8 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 30.09.00 er bokført til NOK 1.336,0 mill. tilsvarende NOK 29,90 pr. aksje. Selskapet har totalt kjøpt 653.700 egne aksjer, tilsvarende 1,4% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene.

Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr 30.09. Basert på de megler- anslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 30.06.2000, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 55,50. Omsetning av tonnasje har dokumentert at skipsverdiene har steget siden halvårsskiftet.

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP
Selskapet har pr. 30.09.00 og med virkning fra 01.01.2000 endret prinsipp for føring av pantegjeld i valuta. Tidligere ble pantegjelden ført til balansedagens kurs. Dette prinsippet benyttes nå kun for den del av gjelden som ikke ansees sikret ved inngåtte befraktnings- avtaler. Øvrig pantegjeld er ført til kurs pr 01.01.2000. Utgiftsført disagio pr 30.06.00 på NOK 67,4 mill. er som følge av endringen redusert med NOK 43,9 mill. som er godskrevet egenkapitalen. Endring av regskapsprinsipp innebærer en tilpasning til gjeldende regler for god norsk regnskapsskikk.

FLÅTEN
Siden forrige kvartalsrapport har Farstad foretatt følgende kontraheringer:
PSV design UT 745L ved Simek AS, Flekkefjord, levering oktober 2001,
PSV design UT 755 ved Aker Brattvaag for levering i juli 2001,
AHTS designUT722L ved Langsten Slip & Båtbyggeri AS levering i oktober 2001, AHTS design UT 728 ved Ørskov Staalskibsværft, Danmark, for levering i januar 2002.

Totalt har vi nå 6 skip under bygging som representerer investeringer for ca. NOK 1,1 mrd.
Med unntak av det skipet som bygges i Korea for IOS, har ingen av de nykontraherte skipene fast beskjeftigelse.

Far Minara ble i september overlevert til de kinesiske kjøperne og er nå på vei til Kina. Far Sky er solgt til IOS og overført til det nye eierselskapet i begynnelsen av oktober. Farstad Shipping reduserer derved sin eierandel i skipet fra 100% til 50%, og dette gir en salgsgevinst på i overkant av NOK 40 mill i 4. kvartal.

Esso Australia har erklært den første 12 måneders opsjonsperioden for det IOS-eide skipet Lady Kari-Ann.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen har vært jevnt stigende i hele år. Det er imidlertid avgangen av tonnasje fra Nordsjøen som har gjenopprettet markedsbalansen i Nordsjøen. Årsaken til dette er høy og stigende aktivitet utenfor Nordsjøen, samt at flere plattform supplyskip har fått langsiktige oppdrag utenfor det tradisjonelle supplyskipsmarkedet (bl.a. kabellegging). Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Nordsjøtonnasjen har ligget på et klart høyere nivå enn forventet. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøton- nasjen var i 1. kvartal på 82%, i 2. kvartal på 92% og 94% i 3. kvartal. Ratenivået har utviklet seg tilsvarende. Både i 2. og 3. kvartal har en hatt god inntjening i spotmarkedet. Farstad har i perioden hatt 2 skip i spotmarkedet. Utsiktene i Nordsjøen fremover ser lovende ut.

I Australia/Østen har aktiviteten vært stabil med god utnyttelse på IOS- flåten. Det er ikke forventet noen vesentlig økning i aktiviteten det kommende halvåret. I Brasil har de uten- landske oljeselskapers inntreden gitt økt behov for flere supplyskip. En positiv utvikling i disse markedene vil sammen med dypvannsaktiviteten i Vest Afrika ha stor betydning for hvor lenge markedet i Nordsjøen vil holde seg godt. Det samme gjelder den økte oljeaktiviteten i Middelhavet.

Nåværende kontrakter gir selskapet en kontraktsdekning på 91% i 4. kvartal og ca. 82% og 75% for henholdsvis 1. og 2. kvartal neste år.

AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 30,00 og NOK 38,60 og var ved utgangen av kvartalet NOK 37,00. Kursen pr 30.09.00 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,6 mrd. Antall aksjonærer er 2.150. Utenlandske aksjonærer eier ca. 8,6 % av aksjene.


30. oktober 2000
Styret

For fullstendig rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Dokumenter og linker