DELÅRSRESULTAT


Farstad Shipping oppnådde for årets tre første måneder driftsinntekter på NOK 216,5 mill. (NOK 200,1 mill. i 1999). Økning i fraktinntekter må sees i sammenheng med økning av antall skip i flåten.

Bokført resultat før skatt ble et underskudd på NOK 35,9 mill., etter at det er utgiftsført NOK 67,0 mill. (NOK 18,0 mill. i 1. kv.1999) i urealisert disagio knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Tilsvarende resultatet for 1. kvartal 1999 var et overskudd på NOK 32,0 mill. Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 75,5 mill. mot NOK 86,0 mill. for samme periode i 1999.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 117,3 mill. (NOK 100,3 mill.). Hovedårsaken til de økte kostnadene er økningen i antall skip. Resultat før avskrivninger og finans ble på NOK 99,1 mill. (NOK 99,8 mill.). Avskrivninger utgjør NOK 44,4 mill. (NOK 36,0 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio ble NOK 23,7 mill. (NOK 13,8 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld pr. 31.03.00 utgjorde NOK 1965,3 mill.(NOK 1304,6 mill.). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 49% i USD, 18% i GBP, 31% i NOK og 2% i AUD. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Utviklingen i valutakurser i kvartalet har medført en økning i selskapets pantegjeld med NOK 67,0 mill. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 249,0 mill. (NOK 197,1 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 31.03.00 er bokført til NOK 1168,7 mill. tilsvarende NOK 26,10 pr. aksje. Det er i perioden totalt kjøpt 551.500 egne aksjer, tilsvarende 1,2% av aksje- kapitalen. Egenkaptialen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårs- skifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2000, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 44,20. For nærmere informasjon om verdiene pr. 31.12.99, vises til selskapets årsrapport for 1999.

FLÅTEN
Ankerhåndteringsskipet (AHTS) Far Santana ble levert fra Ulstein Verft AS 25. februar og gikk direkte til Brasil for å påbegynne 7,5 års kontrakt med Petrobras. Far Sovereign gikk ved Far Santanas ankomst tilbake til Nordsjøen for oppdrag. Plattformsupplyskipene (PSV) Far Service, Far Server og Far Supporter fikk alle forlenget sine kontrakter med ASCo med henholdsvis tre, tre og to år. Samlet kontraktsverdi er ca. NOK 270 mill.

Far Scotsman (PSV), som har ligget i opplag siden sommeren 1999, ble i slutten av mars tatt ut av opplag for å gå inn på en fire måneders kontrakt med DANOP.

De IOS-eide skipene i Østen/Australia har hatt god beskjeftigelse i kvartalet og tre av skipene (Lady Sandra, Lady Audrey og Lady Cynthia) påbegynte langsiktige kontrakter i perioden. I tillegg har Shell Filippinene tildelt IOS en 5-års kontrakt for et nytt flerbruksfartøy av typen UT 719 II som skal benyttes på gassfeltet Malampaya på Filippinene.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen fortsatte å falle fra 4. kvartal 1999. Som følge av netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen medførte ikke fallet i etterspørselen noe ytterligere fall i gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Nordsjøtonnasjen. I mars viste markedet klare tegn til bedring, en tendens som har holdt seg også i april. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen ble i 1. kvartal på 82%. Til sammenligning var utnyttelsesgraden for 1. kvartal i 1999 på ca. 89%.

Ratene i kvartalets to første måneder var fortsatt lave. Mars ga et markant løft i ratene til et nivå som var det høyeste på 8 måneder. Det er tegn som tyder på at ratenivået kan holde seg på et tilfredsstillende nivå gjennom sommeren. Ved fortsatt netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen kan også høsten og vinteren bli bedre enn det som tidligere har vært forventet.

I Australia/Østen har aktiviteten holdt seg på omtrent samme nivå som 4. kvartal 1999. Det er ikke forventet noen vesentlig økning i aktiviteten det kommende halvåret.

Aktiviten i Brasil har i kvartalet ligget på forventet nivå. Utenlandske oljeselskaper vil i inneværende år starte sine boreprogrammer på brasiliansk sokkel. Totalt forventes 4-6 nye leterigger til området. Dette vil gi økt etterspørsel etter supplyskip i regionen.

To av selskapets skip har operert utenfor Trinidad og Tobago i kvartalet. Det forventes at disse vil returnere til Nordsjøen etter avsluttet oppdrag i begynnelsen av juni.

Nåværende kontrakter gir selskapet en kontraktsdekning på ca. 94% i 2. kvartal og ca. 78% i 2. halvår.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Dokumenter og linker