Endelig Årsregnskap 2012

Farstad Shipping ASA sitt reviderte årsregnskap for 2012 er godkjent av styret den 20. mars 2013. Det foreløpige regnskapet som ble publisert 14. februar 2013 ble, med noen mindre omklassifiseringer, godkjent som endelig årsregnskap for 2012.

Virksomhetsrapport og Årsrapport med fullstendig årsregnskap for 2012 vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside den 10. april 2013. Trykt versjon av rapportene sammen med innkalling til generalforsamling blir utsendt til samtlige aksjonærer i uke 16.

Ordinær generalforsamling avholdes 15. mai 2013. Styret har foreslått for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for regnskapsåret 2012. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 16. mai 2013.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 4 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12