Endelig Årsregnskap 2013

Farstad Shipping ASA sitt reviderte årsregnskap for 2013 er godkjent av selskapets styre den 24. mars 2014. Det foreløpige regnskapet som ble publisert 26. februar 2014, ble godkjent som endelig årsregnskap for 2013.

Virksomhetsrapport og Årsrapport med fullstendig årsregnskap for 2013 vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside den 11. april 2014. Trykt versjon av rapportene kan fås tilsendt ved henvendelse til selskapet per mail ir@farstad.com.

Innkalling til generalforsamling sammen med saksvedlegg blir utsendt til samtlige aksjonærer i uke 17.

Ordinær generalforsamling avholdes 14. mai 2014. Styret har foreslått for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for regnskapsåret 2013. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 15. mai 2014.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (31 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12