Endelig Årsregnskap 2014

Farstad Shipping ASA sitt reviderte årsregnskap for 2014 er godkjent av selskapets styre den 24. mars 2015. Det foreløpige regnskapet som ble publisert 24. februar 2015, ble godkjent som endelig årsregnskap for 2014.

Årsrapport med fullstendig årsregnskap for 2014 samt Business Review 2014 vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside den 27. mars 2015. Trykt versjon av rapportene kan fås tilsendt ved henvendelse til selskapet per mail ir@farstad.com.

Innkalling til generalforsamling sammen med saksvedlegg blir utsendt til samtlige aksjonærer i uke 16.

Ordinær generalforsamling avholdes 12. mai 2015. Styret har foreslått for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for regnskapsåret 2014. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 13. mai 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (31 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12