FAR - Delårsresultat

Report this content

RESULTAT 2. KVARTAL 2002
Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 319,4 mill. (NOK 373,6 mill. i 2. kvartal 2001 inklusiv salgsgevinst på NOK 63,0 mill.). Det er ikke solgt skip i 2002.
 
Driftskostnadene for perioden ble NOK 147,6 mill. (NOK 120,0 mill.). Økningen skyldes bl.a. at selskapets flåte har økt. Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 116,6 mill. (NOK 208,5 mill.inkl. salgsgevinst) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 55,2 mill. (NOK 45,1 mill.). Netto finans ble positiv med NOK 78,0 mill. (negativ med NOK 75,0 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 118,9 mill. (utgiftsført NOK 38,9 mill. i 2. kvartal 2001) knyttet til selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
Resultatet før skatt ble NOK 194,6 mill. (NOK 133,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 130,8 mill. mot NOK 217,5 mill. (inkl. salgsgevinst) for samme periode i
2001.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ latent valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
 
 
RESULTAT 1. HALVÅR 2002
For 1. halvår ble driftsinntektene NOK 638,9 mill. (NOK 608,9 mill.).
 
Driftskostnadene utgjorde NOK 291,1 mill. (NOK 241,1 mill.), ordinære avskrivninger NOK 107,4 mill. (NOK 90,5 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 240,4 mill. (NOK 277,3 mill.). Netto finanskostnader før urealisert valutagevinst (se ovenfor) ble NOK 71,9 mill. (NOK 72,1 mill.).
Resultat før skatt ble NOK 312,1 mill. (NOK 162,5 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 143,7 mill. (utgiftsført NOK 42,7 mill. i 1. halvår 2001). Konsernets kontantstrøm (definisjon se ovenfor) i perioden er NOK 275,8 mill. mot NOK 295,8 mill. (inkl. salgsgevinst) for samme periode i 2001.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld og leasingforpliktelser utgjorde pr. 30.06.02 NOK 2.409,6 mill. (NOK 1.925,9 mill. pr. 30.06.01). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 40,8 % i USD, 31,9 % i GBP, 0,9% i AUD og 26,4 % i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 1. halvår betalt avdrag med NOK 137,7 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.06.02 NOK 397,9 mill. (NOK 357,3 mill.).
 
Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.06.02 er NOK 1.858,2 mill. (NOK 1.505,2 mill.) tilsvarende NOK 46,69 (NOK 34,44) pr. utestående aksje. Det ble i 2. kvartal kjøpt 200.000 egne aksjer. Totalt har selskapet pr. 30.06.02 1.300.000 egne aksjer tilsvarende 3,2 % av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene.
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2002, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 88,14 (NOK 69,63 pr 30.06.01). Det er ingen vesentlige endringer i skipsverdiene sammenlignet med årsskiftet. Den siste tids kursfall i USD og GBP kombinert med at det ikke har skjedd omsetning av tonnasje i den senere tid, gjør at der er en usikkerhet ved verdianslagene spesielt for den eldre tonnasjen.
 
FLÅTEN /BESKJEFTIGELSE
Det er i perioden kontrahert 3 plattformskip av typen UT 755. To av disse bygges for P/R International Offshore Services ANS (IOS).
Av selskapets flåte i Nordsjøen, har 4 skip gått i spotmarkedet i 2. kvartal. Ett av disse, Far Senior, har nå fått tildelt en 2 års kontrakt i Brasil og forlot Nordsjøen medio august. De IOS eide skipen i Østen/Australia har også i dette kvartalet hatt god beskjeftigelse.
 
MARKED
Etter at etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen falt i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2001 (ca.9%), steg etterspørselen i 2. kvartal med ca. 5% i forhold til 1. kvartal. Etterspørselen ble imidlertid betydelig lavere enn forventet og også lavere sammenlignet med 2. kvartal i fjor.
 
Til tross for levering av flere nybygg har ikke Nordsjøflåten økt i antall siden i fjor sommer. Markeder utenfor Nordsjøen har også i denne perioden absorbert veksten i flåten. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen for 1. halvår ble på 91% mot 94% for tilsvarende periode i 2001. Gjennomsnitt for 2. kvartal var på 93%, mens det for 1. kvartal var på 89%.
 
Forventningene om et stramt marked med gode spotrater i Nordsjøen slo ikke til i 2. kvartal. Årsakene til dette er først og fremst en lavere aktivitet enn forventet. Dette skyldes for det første en fortsatt stor økonomisk usikkerhet hvor hendelsene 11. sept. kom på toppen av en nedgang i økonomien i USA. Oljeprisene falt noe tilbake og oljeselskapene reduserte sin planlagte aktivitet. I tillegg skjedde det en reduksjon i produksjonsboringen på norsk sektor. På britisk sektor har den foreslåtte økning i oljeskatten i UK også påvirket aktiviteten negativt.
Prognosene viser nå at både Afrika, US gulf og Brasil forventer økt riggaktivitet, mens den forventes å bli noe redusert i Middelhavet. I Nordsjøen vil imidlertid aktiviteten holde seg på et relativt lavt nivå godt inn i neste år. Et fortsatt økt behov for tonnasje fra Nordsjøen samt et fortsatt utskiftingsbehov av eldre tonnasje i markedene utenfor Nordsjøen, er helt nødvendig for å gjenopprette markedsbalansen for vår del av supplymarkedet. Dette forutsetter at det ikke skjer noe dramatisk utover det en ser i dag med oljepris og verdensøkonomi.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 52,00 og NOK 42,10 og var ved utgangen av kvartalet NOK 46,50. Kursen pr. 30.06.02 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,9 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.600. Utenlandske aksjonærer eier ca. 7,8% av aksjene.
 
Styret
 
Vennligst bruk følgende link for fullstendig Halvårsrapport med tabeller:

Dokumenter og linker