FAR - DELÅRSRESULTAT

RESULTAT 1. KVARTAL 2002
Farstad Shipping oppnådde for årets tre første måneder driftsinntekter på NOK 319,5 mill. (NOK 235,3 mill. i 2001).

Bokført resultat før skatt ble på NOK 114,0 mill. ( NOK 26,2 mill. i 1. kv. 2001). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 144,9 mill. mot NOK 78,3 mill. for samme periode i 2001.
*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivinger+ latent (dis-) agio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 143,5 mill.(NOK 121,1 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 123,8 mill. (NOK 68,7 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 52,2 mill. (NOK 45,4 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 6,2 mill. (NOK 39,7 mill.) etter at det er inntektsført urealisert agio med NOK 24,8 mill. (disagio NOK 3,9 mill.i 1. kv. 2001) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld og leasing forpliktelse pr. 31.03.02 utgjorde NOK 2.552,2 mill. (NOK 1.809,3 mill.) og fordeler seg med 45% i USD, 32% i GBP, 1% i AUD, 22% i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i perioden betalt avdrag tilsvarende NOK 72,5 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde ved kvartalskiftet NOK 457,5 mill. (NOK 267,2 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 31.03.02 er bokført til NOK 1.676,1 mill. (NOK 1.398,8 mill.) tilsvarende NOK 41,90 pr. aksje (NOK 31,64 pr. aksje). Bokført egenkapitalandel utgjør 37,8% (41,5%). Pr. 31.03.02 eier selskapet 4.203.270 egne aksjer, tilsvarende 9,5% av aksje- kapitalen. Det er vedtatt å sette ned egenkapitalen i selskapet ved at 3.103.270 av egne aksjer blir slettet. Denne sletting av egne aksjer er gjennomført i april 2002. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. De resterende 1,1 mill. egne aksjer vil bli foreslått slettet på selskapets ordinære generalforsamling 7. mai.

Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2002, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 83,98 (NOK 65,59). For nærmere informasjon om verdiene pr. 31.12.01, vises til selskapets årsrapport for 2001.

FLÅTEN/ BESKJEFTIGELSE
Ankerhåndteringsskipet Far Saltire, UT 728, ble levert fra Ørskov Christensens Staalskibsvært A/S i midten av mars. Skipet har etter levering gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Også IOS fikk levert et nybygg i midten av mars. Plattformskipet Lady Grace, UT 755L, ble levert fra Brevik Construction AS. Skipet gikk deretter til Australia for å påbegynne en 7 års kontrakt til oljeselskapet Woodside.

Far Scotsman forlot Nordsjøen i mars for å gå til Australia hvor skipet skal påbegynne en to-års kontrakt til Phillips Petroleum Pty. Ltd, Australia. I forbindelse med denne kontrakten er skipet leiet inn til IOS på en bareboat-kontrakt. Samtidig forlot Far Viscount Nordsjøen for å gå til Brasil. Skipet har oppnådd en to-års kontrakt med Petrobras. Far Sovereign, som er på kontrakt til EMC, er forflyttet fra Mexico-gulfen til Vietnam i forbindelse med et rørleggingsprogram som EMC har der.

I pressemelding datert 7. mars 2002 ble det informert om at Brazil Offshore Services (BOS), som er et joint venture (50/50) mellom Farstad Shipping ASA og Petroserv SA, hadde mulighet for å vinne tre kontrakter, hver med varighet på 8 år, i en anbudskonkurranse som Petrobras hadde utlyst for tre forskjellige klasser av ankerhåndteringsfartøyer. Skipene forutsettes å være nybygg og skal ha brasiliansk flagg. Petrobras har foreløpig bekreftet tildeling til BOS en kontrakt i klassen for de største fartøyene. Når det gjelder kontraktene for de to andre klassene, forventes styrebehandling i Petrobras å finne sted innen utgangen av mai.

Av de heleide skipene har kun Far Senior vært i spotmarkedet i hele perioden. De IOS-eide skipene i Østen/Australia har hatt god beskjeftigelse i kvartalet.

MARKE
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen falt betydelig i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2001 (ca. 9%), og var også lavere enn for tilsvarende periode i 2001. Netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen gjennom 4. kvartal 2001 og 1. kvartal i år har imidlertid vært høyere enn forventet. Dette har gitt en utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøflåten på ca 89% til tross for fallet i etterspørselen. Gjennomsnittet for 4. kvartal 2001 var 93%, mens det for 1. kvartal 2001 var på 90%. Ratenivået i spotmarkedet har som følge av dette vært dårlig. Det er forventet at 2. og 3. kvartal skal gi klart bedre utnyttelsesgrader enn det som var tilfellet i 1. kvartal. Dette gir grunn til å forvente et betydelig løft i ratenivået. Utviklingen videre vil med dagens oljepris avhenge av hvor lang tid det tar for markedene å absorbere de mange nybyggene som blir levert i 4. kvartal og 1. kvartal 2003.

I Australia/Østen har aktiviteten i 1. kvartal holdt seg på omtrent samme nivå som 4. kvartal 2001 og forventes også å være stabilt god i tiden som kommer. Brasil og Vest-Afrika har fortsatt behov for mer tonnasje. Aktiviteten i disse og øvrige markeder utenfor Nordsjøen vil være bestemmende for når markedsbalansen i Nordsjøen vil være gjennopprettet.

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 40,00 og NOK 51,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 49,00. Kursen pr. 31.03.02 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2.0 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.700. Utenlandske aksjonærer eier ca. 4,8% av aksjene.

Styret

Dokumenter og linker