FAR - DELÅRSRESULTAT PR. 30.09.2001


Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 316,8 mill. (NOK 297,9 mill. i 3. kvartal 2000 inklusiv salgsgevinst på NOK 30,0 mill.). Det er ikke gjennomført salg av skip i inneværende kvartal. Resultatet før skatt ble NOK 152,8 mill. (NOK 73,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 154,7 mill. mot NOK 150,8 mill.(inkl.salgs- gevinst på NOK 30 mill.) for samme periode i 2000.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger +/- latent disagio/agio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 128,6 mill. (NOK 115,9 mill.). Driftsresultatet ble på NOK 142,9 mill. (NOK 135,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 45,4 mill. (NOK 46,7 mill.). Netto finansposter ble positiv med NOK 9,9 mill. (negativ med NOK 61,7 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 43,5 mill. (utgiftsført NOK 30,6 mill i 3. kvartal 2000) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

RESULTAT PR 30.09.2001
Driftsinntektene pr. 30.09 ble NOK 925,8 mill. (NOK 763,2 mill.) inklusiv salgsgevinst på NOK 63,2 mill (NOK 30,1 mill.). Resultat før skatt ble NOK 315,4 mill.(NOK 135,0 mill.) etter at det er inntektsført NOK 0,7 mill. i urealisert valutagevinst (urealisert valutatap var NOK 54,1 mill. pr. 30.09.2000) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Konsernets kontantstrøm (definisjon se ovenfor) i perioden er NOK 450,5 mill. mot NOK 326,6 mill. for samme periode i 2000.

Driftsresultatet ble på NOK 420,2 mill. (NOK 269,3 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 369,7 mill. (NOK 356,4 mill.), ordinære avskrivninger NOK 135,9 mill. (NOK 137,5 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio/agio (se ovenfor) ble NOK 105,6 mill. (NOK 80,2 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende forpliktelser pr. 30.09.01 utgjorde NOK 2.044,8 mill. (NOK 1.873,2 mill. pr. 30.09.00). Disse fordeler seg med 54,2% i USD, 26,6% i GBP, 17,2% i NOK og 2% i AUD. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i perioden betalt avdrag med NOK 220,8 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 437,1 mill. (NOK 239,0 mill.).

Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.09.01 er NOK 1.564,8 mill. tilsvarende NOK 37,98 pr. utestående aksje. Selskapet har gjennom kvartalet ervervet ytterligere egne aksjer og har pr. 30.09.01 3.003.270 egne aksjer tilsvarende 6,8 % av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. I henhold til generalforsamlings- vedtak fra 3. mai 2001 ble 1.126.100 aksjer slettet den 28. august 2001. Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling med henblikk på å slette de egne aksjer som selskapet nå besitter.

Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2001, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 76,22 (NOK 55,50 pr. 30.09.00). Det er ikke innhentet nye verdianslag pr. 30.09.01.

FLÅTEN
Siden forrige kvartalsrapport har Farstad tatt levering av Far Scotia, ett plattformskip av typen UT 755 fra Brattvaag Skipsverft AS. Skipet gikk umiddelbart etter levering inn på en 2 års kontrakt til ASCO.

IOS har, som en del av avtalen med det australske oljeselskapet Woodside, i august overtatt oljeselskapets supplyflåte, to AHTS (Lady Margaret og Lady Gerda) og en PSV (Lady Christine). De to AHTS er foreløpig sikret beskjeftigelse i henholdsvis Vietnam og Australia frem til sommeren 2002, mens Lady Christine gikk inn på en 8 års kontrakt til Woodside i Australia. Lady Guro ble levert i slutten av oktober og gikk inn på 5 års kontrakt til Shell Philippines.

Etter å ha gått i spotmarkedet i sommer i Nordsjøen, har Lady Elaine returnert til Australia for å påbegynne arbeid utenfor Australia. Far Grimshader har også forlatt Nordsjøen for arbeid i Svartehavet i ca. 6 måneder. Også Far Sovereign forlater i disse dager Nordsjøen for en 4 måneders jobb i Mexico-gulfen.

MARKEDET
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen steg i 2.kvartal med ca. 10% i forhold til 1. kvartal, og holdt seg høyt også gjennom 3. kvartal. I årets 9 første måneder var etterspørselen etter supplyskip ca. 3% høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Antall skip i Nordsjøen er omtrent på samme nivå som for ett år siden. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen så langt i år er på 94,5% mot 89% for tilsvarende periode i 2000. Gjennomsnittet for 3. kvartal var på 95,5%, mens det for 2. kvartal var 97,5% og 90% for 1. kvartal.

Ratenivået i spotmarkedet har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele perioden, noe som har fortsatt inn i 4.kvartal. Utsiktene fremover i Nordsjøen vil fortsatt avhenge av utviklingen i tilgjengelig tonnasje i markedet. Det er forventet at det store antall nybygg som blir tilført markedet det kommende året, vil legge en demper på ratene i spotmarkedet.

I markedene utenfor Nordsjøen (Brasil, Vest-Afrika, Østen/Australia) har aktiviteten også dette kvartalet holdt seg på et stabilt godt nivå. Det er fortsatt forventninger om økt etterspørsel etter supplyskip i disse markedene. Nye behov for båttjenester må i stor grad dekkes ved å hente båter fra Nordsjøen. Utviklingen i 1. halvår 2002 vil vise om den forventede økning i etterspørsel blir stor nok til relativt raskt å ta unna det antall nybygg som kommer.

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 28,00 og NOK 43,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 33,00. Kursen pr. 30.09.01 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,4 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.800. Utenlandske aksjonærer eier ca. 8,5% av aksjene.

For fullstendig rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Dokumenter og linker