FAR - RESULTAT 2. KVARTAL 2006

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 437,6 mill. (NOK 425,4 mill.).  Driftskostnadene for perioden ble NOK 228,7 mill. (NOK 218,5 mill.).
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 141,0 mill. (NOK 136,9 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 67,9 mill. (NOK 69,9 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 26,4 mill. (negativ NOK 26,9 mill.). Det er i kvartalet realisert valutatap med NOK 9,1 mill. (gevinst NOK 56,1 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 16,5 mill. (tap NOK 56,3 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 110,5 mill. (NOK 106.7 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 166,0 mill. mot NOK 236,3 mill. for samme periode i 2005.
 
RESULTAT PR. 30.06.2006
Driftsinntektene pr. 30.06. ble NOK 854,6 mill. (NOK 807,5).  Driftskostnadene utgjorde NOK 452,2 mill. (NOK 430,8 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 136,5 mill. (NOK 138,4 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 265,9 mill. (NOK 238,4 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 37,2 mill. (negativ NOK 116,8 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 39,6 mill. (tap NOK 176,4 mill.). Det er i halvåret realisert valutatap på NOK 10,5 mill. (gevinst NOK 120,1 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 213,3 mill. (NOK 122,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 325,6 mill. mot NOK 436,3 mill. for samme periode i 2005.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.06.06 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.820,3 mill. (NOK 3.656,7 mill. pr. 30.06.05). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 58,7 % i NOK, 24,6 % i USD, 11,5 % i GBP, 3,0 % i EURO og 2,2 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.06.06 NOK 995,4 mill. (NOK 540,8 mill.) Utbytte til aksjonærene ble i mai utbetalt med NOK 117,0 mill.
 
Konsernets egenkapital pr. 30.06.06 er bokført til NOK 3.206,8 mill. (NOK 2.700,9 mill.) tilsvarende NOK 82,22 (NOK 69,25) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 43,3 % (40,0 %).
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 30.06.06, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje beregnet til NOK 135,83 (NOK 101,16). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 55,8% (49,4 %). I gjennomsnitt har det vært en verdiøkning på flåten på ca. 8,7 % siden årsskiftet.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
AHTS Far Sword ble levert fra Aker Brevik i slutten av juni og gikk deretter til Australia for å påbegynne sin kontrakt med BHP Billiton. Flåten i Østen/Australia har hatt tilnærmet full beskjeftigelse i kvartalet.  Av den øvrige flåten er det kun AHTS Far Scout som ikke har gått på fast kontrakt i perioden. Den har kunnet høste av et rekordgodt spotmarked i Nordsjøen.
 
MARKED
Også i 2. kvartal har markedsbalansen for supplyskipsflåten vært god.  Spesielt har aktivitetsøkningen i Nordsjøen i 2006 vært viktig for å absorbere de mange PSV som er levert i løpet av første halvår. Ratenivået er stigende i alle markeder både for AHTS og PSV. Ratenivået videre i 2006 og 2007 forventes for AHTS flåten å bli godt. For PSV flåten vil det være avhengig av om aktiviteten blir høy nok til å absorbere plattform supplyskip som er i ordre.
 
I Nordsjøen var etterspørselen etter supplyskip i 2. kvartal 5 % høyere enn i 1. kvartal og hele 12 % høyere enn 2. kvartal i 2005. Den tilgjengelige flåten i Nordsjøen var i antall skip 5 % høyere enn ved årsskiftet og 8 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. En gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten på 95,5 % har gitt rekordhøye rater som følge.  Dette har hatt en klar smitteeffekt på ratenivået i andre markeder.  
 
Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet og kontraheringen av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten i 2. halvår er ca. 95 %. For 2007 er kontraktsdekningen p.t. ca. 51 %.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 100,00 og NOK 127,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 116,50. Kursen pr. 30.06.06 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 4,5 mrd. Aksjen ble notert eksklusiv utbytte NOK 3,00 fredag den 12. mai. Antall aksjonærer er ca. 1.400. Utenlandske aksjonærer eier ca.17 % av aksjene.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir. Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
Tabellene kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker