FAR - Resultat 3. kvartal 2007

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 234,2 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 173,5 mill.
 
Vedlegg på www.newsweb.no
 
RESULTAT 3. KVARTAL 2007
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. (NOK 536,8 mill. i samme periode i 2006). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 56,0 mill. (ikke salg av skip i 3. kvartal 2006). Driftskostnadene for perioden ble NOK 295,6 mill. (NOK 237,7 mill.). Kostnadsøkningen skyldes bl.a. flere skip i flåten og økte mannskapskostnader.  Presset i leverandørindustrien bidrar også til økte kostnader.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 234,2 mill. (NOK 226,6 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 86,8 mill. (NOK 72,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 38,4 mill. (negativ NOK 36,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 5,7 mill. (gevinst NOK 33,1 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 5,3 mill. (tap NOK 33,5 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 173,5 mill. (NOK 186,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 277,3 mill. mot NOK 295,9 mill. for samme periode i 2006.
 
RESULTAT PR. 30.09.2007
Driftsinntektene pr. 30.09 ble NOK 1.873,5 mill. (NOK 1.391,4). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 196,1 mill. (ikke salg av skip i 2006) Driftskostnadene utgjorde NOK 863,5 mill. (NOK 689,9 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 249,1 mill. (NOK 209,1 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 760,9 mill. (NOK 492,5 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 70,1 mill. (negativ NOK 74,0 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 50,5 mill. (gevinst NOK 6,1 mill.). Det er hittil i år realisert valutagevinst på NOK 18,0 mill. (gevinst NOK 22,6 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 631,1 mill. (NOK 399,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 889,4 mill. mot NOK 621,4 mill. for samme periode i 2006.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.09.07 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 4.297,2 mill. (NOK 4.049,7 mill. pr. 30.09.06). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 53,4 % i NOK, 23,9 % i USD, 18,8 % i GBP, 2,2 % i EURO og 1,7 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.09.07 NOK 1.388,1 mill. (NOK 1.040,4 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 30.09.07 er bokført til NOK 4.136,6 mill. (NOK 3.342,6 mill.) tilsvarende NOK 106,07 (NOK 85,71) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 46,5 % (43,1 %).
 
Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Det er således ikke innhentet verdianslag pr. 30.09. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2007, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 223,80 (NOK 141,08). Verdijustert egenkapitalandel er beregnet til 64,8 % (55,5 %).
 
Dersom Regjeringens skatteforslag blir vedtatt - se nedenfor - vil skattekravet bli utgiftsført i 4. kvartal og redusere egenkapitalen tilsvarende.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
PSV Lady Elizabeth (1983) og AHTS Lady Margaret (1993) ble solgt i 3. kvartal. Kjøperne av Lady Margaret overtok også vårt joint-venture selskap i Nigeria. Dermed er vårt engasjement i Nigeria avsluttet. Tidligere i år (1. kvartal) ble også Far Crusader (AHTS, 1983) og Far Centurion (AHTS, 1983) solgt. Disse salgene er viktige i arbeidet med å fornye selskapets flåte.
 
Selskapet har fått levert 3 nye skip så langt i år, AHTS Far Sound (mars), PSV Far Spirit (mars) og AHTS BOS Turquesa (januar). Ytterligere 2 skip skulle ha vært levert i løpet av 3. kvartal. Forsinkelser hos byggeverft gjør at disse nå forventes levert i 4. kvartal.
 
Vi har i kvartalet overtatt nybyggingskontrakt for en AHTS av typen UT712L som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Skipet vil bli levert september 2008.  
 
Selskapet har i 3. kvartal hatt 2 skip i spotmarkedet i Nordsjøen. Flåten for øvrig har hatt tilnærmet full beskjeftigelse med unntak av skip som har hatt verkstedsopphold i perioden. Spesielt har 3 eldre skip i Østen vært lenge offhire i forbindelse med dokkinger.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er for 4. kvartal 94 % og ca. 59 % for året 2008. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter.
 
MARKED
Det er på verdensbasis høy og økende etterspørsel etter supplyskip.  Selv om spotmarket i Nordsjøen ikke har gitt det ratenivået som var forventet, er markedsbalansen fortsatt god. Den høye oljeprisen, oljeselskapenes fokusering på økt leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger gir gode fremtidsutsikter for etterspørselen etter supplyskip.  Behov for utskifting av eldre tonnasje forsterker dette ytterligere. Imidlertid er det nå, med stort og smått, mer enn 700 supplyskip under bygging for levering i løpet av en 3-års periode og et stort antall nye aktører er på vei inn i næringen.  Dette gir grunn til bekymring og det må forventes en korreksjon i markedet. De mange nybygg gir også næringen en utfordring med hensyn til bemanning.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 138,00 og NOK 170,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 140,00. Kursen pr. 30.09.07 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 5,5 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.380. Utenlandske aksjonærer eier ca. 14 % av aksjene.
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det vil senere i dag bli avholdt ekstraordinær generalforsamling. Astrid Koppernæs er forslått valgt som nytt styremedlem. Koppernæs har bakgrunn fra oljeindustrien. Selskapet vil etter dette oppfylle kravene om kvinnelig andel i styret.
 
REDERIBESKATNING
I forbindelse med introduksjon av ny rederiskatteordning fra 1.1.2007 har regjeringen foreslått at eksisterende skatteordning reverseres med den følge at de siste 11 års resultater kommer til beskatning. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil dette gi selskapet en skatteforpliktelse som det tidligere ikke har vært grunnlag for å avsette i regnskapene. Skatteforpliktelsen er foreløpig beregnet til ca. NOK 1,0 mrd hvorav 2/3 skal innbetales over en 10-års periode. Det resterende skal kunne benyttes til miljøinvesteringer. Selskapet har i pressemelding 11.9.2007 mer i detalj orientert om betydningen av de foreslåtte endringer i den norske rederiskatteordningen.
 
Styret ser med bekymring på at regjeringen velger å føre en næringspolitikk hvor man endrer skatteregimet med tilbakevirkende kraft, noe som kan være i strid med Grunnlovens §97. Stabilitet og forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle den maritime virksomheten i Norge. Slik forslaget nå foreligger har de som etablerte sin aktivitet utenfor Norge, hatt fordel av dette.
 
Styret
 
 
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir.  Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
Vedlegg på www.newsweb.no

Dokumenter og linker