FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2001 - ÅRSRESULTAT 2001


Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 314,9 mill. (NOK 300,2 mill. i 4. kvartal 2000). I driftsinntektene for 2000 inngår en gevinst på NOK 44,1 mill. vedr. salg av skip, mens det i 4. kvartal 2001 ikke er solgt skip. Økningen i ordinære driftsinntekter skyldes dels bedrede markedsforhold og dels økning i flåten. Bokført resultat før skatt ble NOK 111,0 mill. (NOK 113,3 mill. inkl. salgsgevinst i 4. kvartal 2000). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 146,4 mill. mot NOK 137,8 mill. (inkl. salgsgevinst NOK 44,1 mill.) for samme periode i 2000.
*)Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger+/- latent disagio/agio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 139,9 mill. (NOK 124,5 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 125,2 mill. (NOK 130,7 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 49,8 mill. (NOK 44,9 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 14,2 mill. (NOK 17,4 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 14,4 mill. (NOK 20,4 mill.) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

Resultat pr. 31.12.2001
Driftsinntektene pr. 31.12.01 ble NOK 1.240,7 mill. (NOK 1.063,4 mill.) inklusiv salgsgevinst på NOK 63,2 mill. (NOK 74,2 mill.i 2000). Bokført resultat før skatt ble NOK 426,3 mill. (NOK 248,3 mill.) etter at det er inntektsført NOK 15,1 mill. i urealisert valutagevinst knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Tilsvarende ble det i 2000 utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 33,6 mill. Konsernets kontantstrøm er NOK 596,9 mill. (inkl. salgsgevinst) mot NOK 464,4 mill. i 2000.

Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 545,4 mill. (NOK 400,0 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 509,6 mill. (NOK 481,0 mill.), ordinære avskrivninger NOK 185,7 mill. (NOK 182,4 mill.). Netto finanskostnader eksklusive urealiserte valutaposter (se ovenfor) ble NOK 134,2 mill. (NOK 118,1 mill.).

Finansiering og kapitalstruktur
I balansen pr. 31.12.01 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser tilsammen NOK 2.363,9 mill. (NOK 1.870,2 mill. pr. 31.12.00). Selskapets gjeld fordeler seg med 47,5% i USD, 26,1% i GBP, 25,4% i NOK og 1% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 446,7 mill. (NOK 314,3 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 31.12.01 er bokført til NOK 1.587,6 mill. (NOK 1.373,0 mill.) tilsvarende NOK 39,10 (NOK 31,06) pr. aksje. Selskapet hadde ved årsskiftet en beholdning på 3.603.270 egne aksjer. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene.

Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.2001, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 79,70 (NOK 64,07). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 55,7% (58%).

Flåten
Siden forrige kvartalsrapport har Farstad fått levert Far Scout, et ankerhåndteringsskip av typen UT 722L fra Aker Langsten. Skipet gikk umiddelbart inn på en 20 måneders kontrakt til Norsk Hydro. Farstad har også fått levert Far Saga fra Simek AS i Flekkefjord. Skipet, som er et stort plattform forsyningsskip av typen UT745L, skal inngå i Stolt Offshore AS sin rammekontrakt med Norsk Hydro AS for leveranser av undervannstjenester. Far Saga skal arbeide som forsyningsskip for Norsk Hydro, frem til nødvendig utrustning og mobilisering for undervannstjenester.

Lady Guro ble i slutten av oktober levert fra det koreanske verftet INP Heavy Industries Co. Ltd. til IOS. Skipet, som er et flerbruksfartøy av typen UT 719-2 , gikk etter levering inn på et 5 års certeparti med Shell Filippinene.

IOS har kontrahert to ankerhåndteringsskip av typen UT 712 ved Simek AS for levering i mars og juli 2003.

Far Crusader og Far Centurion har fått forlenget sine kontrakter med Petrobras i Brasil med 2 år. IOS har inngått en 2 års befraktningsavtale med Phillips i Australia for Far Scotsman med oppstart i april 2002. Far Scotsman tas inn på bareboatkontrakt fra Farstad i minimum 2 år. Lady Audrey (IOS) har oppnådd kontrakt med Shell Namibia med oppstart i januar 2002. Antatt varighet er ca. 6 måneder.

Markedet
Markedet for supplyskip i Nordsjøen ble bedre enn ventet i 4 kvartal. Dette skyldes høyere etterspørsel enn ventet og netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen. Etterspørselen etter supplyskip var i store deler av kvartalet på høyde med 2. og 3. kvartal, men falt noe tilbake mot slutten av året. Samlet for 2001 var etterspørselen etter supplyskip ca. 3% høyere enn for 2000. Antall skip i Nordsjøen var ved utgangen av 2001 noe høyere enn for ett år siden. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen var i 2001 94% mot 90% for 2000. Gjennomsnittet for 4. kvartal var på 93%, mens det for 3. kvartal var på 95,5%, 97,5% for 2. kvartal og 90% for 1. kvartal.

Ratenivået i spotmarkedet holdt seg på et høyt nivå gjennom perioden, men falt tilbake frem mot årskiftet. Denne tendensen fortsatte inn i januar. I februar har en sett en klar bedring i markedet. Utsiktene videre i 2002 i Nordsjøen vil fortsatt avhenge av utviklingen i tilgjengelig tonnasje i markedet. Forventet aktivitetsnivå både i og utenfor Nordsjøen gir grunn til å forvente et godt marked såvel i 2. som i 3. kvartal. Det relativt store antall skip som fortsatt er under bygging kombinert med en viss usikkerhet knyttet til den videre utvikling i oljeprisen, gjør at vi er mer usikre i våre forventninger for 4. kvartal og 2003.

I markedene utenfor Nordsjøen (Brasil, Vest-Afrika, Østen/Australia) har aktiviteten også dette kvartalet holdt seg på et stabilt godt nivå. Det er fortsatt forventninger om økt etterspørsel etter supplyskip i disse markedene. Nye behov for båttjenester forventes i stor grad dekket ved å hente båter fra Nordsjøen.

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 31,20 og NOK 45,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 45,00. Kursen pr. 31.12.01 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,8 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.700. Utenlandske aksjonærer eier ca. 7,1% av aksjene.

Farstad Shipping har i 4. kvartal ervervet ytterligere 600.000 egne aksjer. Selskapet hadde ved årsskiftet en beholdning på 3.603.270 egne aksjer, tilsvarende 8,2 % av aksjekapitalen. Utestående aksjer, eksklusive egne aksjer, var ved årsskiftet 40,6 mill. aksjer. Etter årsskiftet er det ervervet ytterligere 600.000 aksjer.

I ekstraordinær generalforsamling 18.12.01 ble det vedtatt å skrive ned aksjekapitalen ved at egne aksjer tilsvarende 3.103.270 aksjer blir slettet.

Generalforsamling 7. mai 2002.
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 1,50 pr. aksje. Styret vil også foreslå en nedskrivning av ytterligere 1.100.000 aksjer i selskapet ved at egne aksjer blir slettet.

Ålesund 28.02.2002
Styret


Rapport med tallmateriale er tilgjengelig på følgende link:

Dokumenter og linker