FAR - Resultat 4Q 2004/resultat 2004

Sammendrag:
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill. i samme periode i 2003) inkl. gevinst på NOK 29,7 mill. (NOK 20,0 mill.) vedr. salg av skip. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 102,4 mill. (NOK 89,1 mill.). Resultatet etter skatt ble et overskudd på NOK 117,6 mill. (NOK 31,7 mill.). Styret foreslår et utbytte på NOK 5,00 pr. aksje.

RESULTAT  4. KVARTAL  2004
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill.).  Inntektene inneholder en gevinst ved salg av skip med NOK 29,7 mill, (NOK 20,0 mill). Driftskostnadene for perioden ble NOK 226,5 mill. (NOK 227,7 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 102,4 mill. (NOK 89,1 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 90,3 mill. (NOK 87,7 mill.).  Netto finans ble positiv med NOK 13,9 mill. (negativ med NOK 35,5 mill.). Det er i kvartalet realisert valutatap med NOK 11,9 mill. (gevinst NOK 2,8 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 60,5 mill. (gevinst NOK 7,1 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 116,3 mill. (NOK 53,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 146,1 mill. mot NOK 134,1 mill. for samme periode i 2003.
 
RESULTAT PR. 31.12.2004
Driftsinntektene pr. 31.12 ble NOK1.561,1 mill. (NOK1.432,3 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 922,2 mill. (NOK 780,6 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 359,2 mill. (NOK 293,3 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 279,7 mill. (NOK 358,5 mill.). Kostnadsøkningen skyldes bl.a. at der er flere skip i flåten, samt ervervelse av IOS flåten fra 1.6.03 (fra 50 % til 100 %) inkl. driftsorganisasjonen i Melbourne.
 
Netto finans ble NOK 92,9 mill. (NOK 87,7 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 32,9 mill. (tap NOK 37,2 mill.). Det er realisert valutagevinster med NOK 23,9 mill. i 2004 (gevinst NOK 83,6 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 174,5 mill. (NOK 233,4 mill.) etter at det er utgiftsført skattekostnad på NOK 12,3 mill. (NOK 37,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 513,1 mill. mot NOK 601,3 mill. for samme periode i 2003.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.04 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK  3.714,5 mill. (NOK 3.982,0 mill. pr. 31.12.03). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 37,9 % i NOK, 31,9 % i USD, 20,1 % i GBP, 6,5 % i EURO og 3,6 % i AUD.  Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 4. kvartal nedbetalt gjeld/leasingforpliktelser med NOK 78,7 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.04 NOK 553,9 mill. (NOK 635,3 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.04 er bokført til NOK 2.037,3 mill. (NOK 2.057,8 mill.) tilsvarende NOK 52,24 (NOK 52,77) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 32,7 % (31,8 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.04, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 88,59 (NOK 79,68) etter avsetning til utbytte.  Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 45,2 % (41,4 %).
 
ENDRING I REGLER FOR BESKATNING AV VALUTAGEVINSTER
Med virkning fra 1.1 05 er det vedtatt nye regler for beskatning av valutagevinster for selskaper innenfor den norske rederibeskatningsordningen. Etter tidligere regelverk var valutagevinster fullt ut skattepliktig inntekt ved beregning av netto skattepliktig finansinntekt for rederibeskattede selskaper. Etter de nye reglene skal bare en forholdsmessig andel av valutagevinstene regnes som skattbar inntekt. Denne andelen beregnes som finanskapital dividert på totalkapital. For konsernets rederibeskattede selskaper vil dette, basert på siste år, bety at 13-14 % av valutainntektene kommer til beskatning. Det er foreløpig ikke fastsatt overgangsregler for de latente valutagevinstene som selskapene har opparbeidet pr. 31.12.04. I regnskapet er derfor utsatt skatt på disse latente gevinstene avsatt med 28 % utsatt skatt slik som tidligere. Dersom disse gevinstene blir å beskatte etter de reglene som gjelder for gevinster som er oppstått etter 1.1.05, vil utsatt skatt bli redusert med NOK 57 mill. sammenlignet med regnskapet pr. 31.12.04.
 
INNFØRING AV IFRS REGNSKAPSSTANDARD
Farstad Shipping ASA vil rapportere i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) fra og med 1. kvartal 2005. For å kunne presentere sammenlignbare tall må inngående balanse pr. 1.1.04 omarbeides til IFRS prinsipper. Inngående balanse pr. 1.1.05 må ytterligere omarbeides for å hensynta prinsipp som ikke fordres omarbeidet pr. 1.1.04.
 
Følgende forhold skal omarbeides både pr. 1.1.04 og 1.1.05:
Utbytte skal etter IFRS avsettes først når utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen. Dette medfører en økning i egenkapitalen på  NOK 97,5 mill pr. 1.1.04 (NOK 2,50 pr. aksje) og NOK 195,0 mill. pr. 1.1.05. (NOK 5,00 pr. aksje).
Første års avdrag på langsiktig gjeld skal etter IFRS oppføres under kortsiktig gjeld. Dette innebærer at NOK 395,6 mill. pr. 1.1.04 og NOK 539,2 mill. pr.1.1.05 flyttes fra langsiktig til kortsiktig gjeld.
Skipsflåtens bokførte verdi pr.1.1.04 og 1.1.05 vil forbli uendret etter innføringen av IFRS.
Ordinære avskrivninger vil øke som følge av at periodisk vedlikehold etter IFRS skal kostnadsføres som avskrivninger i motsetning til driftskostnader etter norsk regnskapsskikk. Driftskostnadene reduseres med tilsvarende beløp som avskrivningene øker.
Pensjonsforpliktelsene er tidligere beregnet til å være overfinansiert.  Denne overfinansieringen har ikke vært aktivert i balansen. Etter IFRS skal man føre ikke resultatførte plan- og estimatendringer direkte mot egenkapitalen ved overgangen. Foreløpige beregninger viser at dette samlet sett kun vil gi uvesentlige endringer i egenkapitalen.
 
Følgende forhold skal omarbeides pr. 1.1.05:
Selskapet har anvendt en kontantstrømsikring i valuta som nå vurderes ikke å oppfylle sikringskriteriene etter IFRS. Selskapet har derfor besluttet at denne sikringsbokføringen skal opphøre. Som følge av dette og at man etter IFRS skal bokføre all valutagjeld til dagskurser, vil langsiktig gjeld bli redusert med NOK 145,5 mill. Utsatt skatt vil som følge av dette øke med NOK 40,7 mill.  Netto vil egenkapitalen pr. 1.1.05 som følge av dette øke med NOK 104,8 mill. (NOK 2,69 pr. aksje)
 
Selskapet inngår valutateterminforretninger for å sikre fremtidige fraktinntekter i valuta. Inntektene er knyttet til allerede inngåtte fraktavtaler. Den neddiskonterte verdien av disse terminkontraktene pr. 1.1.05 medtas etter IFRS som omløpsmidler og øker egenkapitalen med NOK 50,9 mill. (NOK 1,30 pr aksje).
 
Egenkapitalen pr. 1.1.05 vil dermed totalt øke med NOK 350,7 mill. (NOK 8,99 pr. aksje), fra NOK 2037, 3 mill (NOK 52,24 pr aksje) til NOK 2.388 (NOK 61,23 pr aksje).
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
Far Turbot og Lady Elaine ble overtatt av nye eiere i månedsskiftet november/desember. Utover dette har det ikke vært endringer i flåten i perioden.
 
Av selskapets flåte har kun 1 skip i en kortere periode operert i spotmarkedet i Nordsjøen.
Av 20 skip i Østen/Australia har 3 skip hatt lav beskjeftigelse dette kvartalet. Som følge av dette ble det besluttet å mobilisere Far Scotsman til Nordsjøen. Skipet ankom Aberdeen i midten av januar.
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 4. kvartal 6,5 % høyere enn 4. kvartal i 2003, og på linje med 3. kvartal. Reduksjonen i antall supplyskip i Nordsjøen har imidlertid medført en klar bedring i markedsbalansen i Nordsjøen. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten ble på ca. 91 % (86 %). Gjennomsnittet for 1. halvår 2004 var 86%, og for 2. halvår 91 %.
 
Markedene utenfor Nordsjøen har ikke vist noen vesentlig bedring gjennom kvartalet. Dette skyldes i hovedsak flåteøkningen som har funnet sted i disse markedene de siste årene. Det er imidlertid tegn som tyder på at aktivitetsøkningen i disse markedene er i ferd med å absorbere noe av overskuddstonnasjen.  
 
I Nordsjøen løftet ratenivået seg gjennom 4. kvartal. Markedsmessig ble 4. kvartal det beste i 2004. Det gode markedet har som forventet fortsatt inn i 2005. Aktiviteten i Nordsjøen ser ut til å bli betydelig bedre i 2005 sammenlignet med 2004.  En kraftig økning i riggaktiviteten kombinert med høy rørleggingsaktivitet vil gi økt etterspørsel etter supplyskip. Rateutviklingen utover i 2005 vil avhenge av om den økte aktiviteten er tilstrekkelig til å absorbere spesielt de mange plattform supplyskip som blir levert i 2005. En varig høy utnyttelsesgrad og dermed tilfredsstillende ratenivå i Nordsjøen er avhengig av at aktiviteten i andre markeder fortsetter å utvikle seg positivt. I lys av den høye oljeprisen er forventningene om høy aktivitet i disse markedene svært positive.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten i 1. halvår er ca 85 % og ca. 58 % for 2. halvår. For 2006 er kontraktsdekningen p.t. ca. 44 %.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 65,50 og NOK 80,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 76,00. Kursen pr. 31.12.04 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 3,0 mrd.  Antall aksjonærer er ca. 1.565. Utenlandske aksjonærer eier ca. 15 % av aksjene.
 
GENERALFORSAMLING 11. MAI 2005
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 5,00 pr. aksje (NOK 2,50 pr. aksje i 2003).
 
Styret
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: