Farstad Shipping ASA - DELÅRSRESULTAT

Report this content

Sammendrag:
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 145,1 mill. (NOK 154,7 mill. i 3. kvartal 2001). Hensyn tatt til markedet i Nordsjøen i kvartalet er vi godt fornøyd med resultatet. Utsiktene for 2003 er fortsatt usikre, spesielt på grunn av antall nybygg som skal leveres. Oppsving i spotmarkedet i oktober gir grunn til å være mer optimistisk enn tidligere når det gjelder markedsbalansen. Utsiktene for markedene utenfor Nordsjøen er fortsatt gode.

RESULTAT  3. KVARTAL  2002
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 318,2 mill. (NOK 316,8 mill. i 3. kvartal 2001.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 149,8 mill. (NOK 128,6 mill.). Økningen skyldes bl.a. økning i selskapets flåte. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 112,5 mill. (NOK 142,9 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 55,9 mill. (NOK 45,4 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 37,4 mill. (positiv med NOK 9,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 14,2 mill (inntektsført NOK 43,5 mill i 3. kvartal 2001) knyttet til selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 75,0 mill. (NOK 152,8 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 145,1 mill. mot NOK 154,7 mill.for samme periode i 2001.
 
RESULTAT  PR. 30.09.2002
Driftsinntektene pr. 30.09 ble NOK 957,1 mill. (NOK 925,8 mill.i 2001 inkl. salgsgevinst på NOK 63,2 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 441,0 mill. (NOK 369,7 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 163,3 mill. (NOK 135,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 352,8 mill (NOK 420,2 mill. inkl. salgsgevinst).
 
Netto finans ble positiv med NOK 34,3 mill. (negativ med NOK 104,8 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 129,5 mill. (utgiftsført NOK 0,7 mill). Resultat før skatt ble NOK 387,2 mill. (NOK 315,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*)  for perioden er NOK 420,9  mill. mot NOK 450,5 mill. (inkl. salgsgevinst NOK 63,2 mill.) for samme periode i 2001.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ latent valutagevinst/tap vedr. selskapets  pantegjeld i valuta og egenkapital i datterselskaper.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld og leasingforpliktelser utgjorde pr. 30.09.02  NOK 2.320,6 mill. (NOK 2.044,8 mill. pr. 30.09.01). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 41,1% i USD, 32,4% i GBP, 0,8% i AUD og 25,7 % i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er pr. 30.09.02 nedbetalt gjeld med NOK 237,3 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr 30.09.02 NOK 409,1 mill. (NOK  437,1 mill.).
 
Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.09.02 er NOK 1.923,6 mill. (NOK 1.564,8 mill.) tilsvarende NOK 48,45  (NOK 37,98)  pr. utestående aksje. Det ble i 3. kvartal  kjøpt 100.000 egne aksjer. Totalt har selskapet pr. 30.09.02  300.000 egne aksjer tilsvarende 0,8 % av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene.
 
Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årskiftet og halvårsskiftet. Det er således ikke innhentet verdianslag pr. 30.09. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2002, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 91,08 (NOK 76,22 pr. 30.09.01). Markedsutviklingen og at det ikke har skjedd omsetning av tonnasje i den senere tid, gjør at det er en usikkerhet ved verdianslagene, spesielt for den eldre tonnasjen.
 
FLÅTEN /BESKJEFTIGELSE
Det har ikke skjedd endringer i flåten i 3. kvartal.  Av selskapets flåte i Nordsjøen, har 4 skip gått i spotmarkedet i 3. kvartal. Far Senior forlot Nordsjøen i slutten av august for å påbegynne en 2 års kontrakt for Petrobras i Brasil. Far Sailor fikk forlenget sin kontrakt med Petrobras for ytterligere 2 år.  Selskapet har for tiden 8 skip i Brasil. De IOS eide skipene i Østen/Australia har også i dette kvartalet hatt god beskjeftigelse.
 
Selskapet har for tiden 5 skip under bygging ved norske verft for levering i perioden fra desember -02  til september-03. Fire av disse bygges for IOS. I tillegg skal vårt Joint Venture (BOS) i Brasil  bygge tre AHTS ved brasilianske verft for levering ved årskiftet 2005/06. Disse skal inn på langsiktige oppdrag for Petrobras. 
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen fortsatte å stige i 3. kvartal sammenlignet med 1. og 2. kvartal. Etterspørselen ble imidlertid ca 3% lavere enn for samme periode i fjor.
 
Til tross for levering av flere nybygg har antall supplyskip i Nordsjøflåten gått ned siden i fjor på samme tid. Markeder utenfor Nordsjøen fortsetter å absorbere veksten i flåten.  Statistikk for den samlede Nordsjøtonnasjen viser en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 91% for 1. halvår mot 94% for tilsvarende periode i 2001. For 3. kvartal er den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden beregnet til 94%, mens den for 3. kvartal i fjor var på  96%. 
 
Forventningene om et stramt marked med gode spotrater i Nordsjøen slo ikke til hverken i 2. eller 3. kvartal.  Hovedårsaken til dette er først og fremst en lavere aktivitet enn forventet. I tillegg har noen oljeselskaper trolig hatt en for stor flåte på langsiktige kontrakter. Dette har medført at overskuddstonnasjen har vært leid ut til andre oljeselskaper eller vært forsøkt sysselsatt i spot markedet.
 
Markedene utenfor Nordsjøen ser ut til å opprettholde og/eller øke aktiviteten for neste år, mens prognosene for Nordsjøen tilsier en viss økning i aktiviteten.  I tillegg til fortsatt behov for Nordsjøtonnasje er det et utskiftingsbehov av den eldre tonnasjen i markedene utenfor Nordsjøen.  Dette er helt nødvendig for å gjenopprette markedsbalansen for vår del av supplymarkedet.
 
Selskapets kontraktsdekning for 4. kvartal er 95%, mens den for første halvår 2003 er 80% og 60% for andre halvår 2003.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 49,00 og NOK 33,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 34,50. Kursen pr. 30.09.02 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,4 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.560. Utenlandske aksjonærer eier ca. 8,2% av aksjene.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Terje J.K. Andersen,    tlf 90 03 05 11
Finansdir.  Torstein L. Stavseng,  tlf 91 10 70 01
 
Kvartalsrapport følger vedlagt på følgende link:

Dokumenter og linker