Farstad Shipping ASA: Oppkjøp av BOS Navegação S.A.

I melding datert 18. juli 2011 informerte vi om at Farstad Shipping ASA, på gitte betingelser, hadde inngått avtale med Petroserv S.A. i Brasil om å kjøpe Petroserv sin 50% andel i BOS Navegação S.A.

De formelle sidene ved transaksjonen er nå på plass, og betaling for aksjene har funnet sted. Overtakelse av aksjene skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.07.11.

Før oppkjøpet har vi regnskapsmessig behandlet vår 50% andel etter prinsippene for felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at tidligere eierandel også skal justeres i regnskapet i henhold til den verdi som ligger til grunn for kjøpet av den resterende andelen. Denne verdiendring skal innregnes i resultatregnskapet. For 3. kvartal medfører dette en inntektsføring på NOK 105,4 mill. Av dette vil NOK 70,4 mill. bli ført som gevinst "ved trinnvis oppkjøp", mens det resterende er en inntektsføring av utsatt skatt på NOK 35,0 mill.

Oppkjøpet medfører videre at en merverdi på NOK 89,0 mill. tillegges de 3 skip som eies i BOS, etablering av en goodwill på NOK 88,4 mill. og en avsetning til utsatt skatt på NOK 30,3 mill. Egenkapitalen øker med NOK 49,4 mill.

Oppkjøpet gir Farstad Shipping en solid plattform for den videre satsningen i Brasil. BOS ble etablert i juni 1999 som et joint venture mellom Farstad Shipping og Petroserv. Selskapet eier i dag 3 AHTS som er på langsiktige kontrakter med Petrobras. I tillegg opererer BOS 11 Farstad-eide skip i Brasil. BOS har kontorer både i Rio de Janeiro og Macaé, med til sammen 39 kontoransatte og 336 ansatte offshore.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12